Vés enrere

Curs: Resolució de 6 de juny de 2014, de l'Institut Nacional d'Administració Pública, per la qual es convoquen accions formatives de caràcter general per al segon semestre de 2014

Descripció:

Resolució de 6 de juny de 2014, del Institut Nacional d'Administració Pública, per la qual es convoquen accions formatives de caràcter general per al segon semestre de 2014.


Objecte:

Mitjançant aquesta resolució es convoquen activitats formatives a les diferents àrees funcionals de la gestió pública, segons el programa i modalitat formativa que es descriu en els annexos, i que es desenvoluparan durant el segon semestre de l'any 2014.


Destinataris:

Podran participar en els cursos relacionats en els annexos els empleats públics de les Administracions públiques dels subgrups A1, A2, C1 i C2, i el personal laboral fix equivalent, que compleixin el perfil del destinatari exigit en cada activitat formativa.


Sol·licituds:

Els qui desitgin participar en els cursos convocats hauran de sol·licitar-ho mitjançant l'emplenament del model de sol·licitud electrònica, disponible a la pàgina web del INAP (www.inap.es), entrant en «Aprenentatge»; a continuació, seleccionant «Formació general», i, finalment, l'apartat denominat «Inscripció electrònica».
Una vegada executada l'acció «Gravar sol·licitud», se'ls generarà una còpia del model de sol·licitud que hauran d'imprimir i elevar a la signatura del superior jeràrquic. Una vegada signada, hauran de conservar la sol·licitud en la seva poder fins que se'ls requereixi la seva presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies naturals explicat a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta resolució en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Els interessats podran sol·licitar fins a un màxim de tres activitats formatives de les incloses en els annexos.


Publicació oficial:

BOE núm. 141, de 11 de juny de 2014.


Observacions:

Els empleats públics podran participar en cursos de formació durant els permisos per part, adopció o acolliment, així com durant la situació d'excedència per cura de familiars, segons el que es disposa en els articles 49 i 89.4 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.