Vés enrere

Curs: Resolución de 10 de julio de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas dirigidas a personal directivo y predirectivo, para el segundo semestre de 2015

Descripció:

Resolució de 10 de juliol de 2015, de l'Institut Nacional d'Administració Pública, per la qual es convoquen accions formatives dirigides a personal directiu i predirectiu, per al segon semestre de 2015


Objecte:

Mitjançant aquesta resolució es convoquen les accions formatives que es detallen en l'annex, dirigides a personal directiu i predirectiu, que seran impartides en el segon semestre de 2015.

El programa detallat de cada acció formativa s'inclourà a la pàgina web del INAP (http://buscadorcursos.inap.es/formacion-directiva).


Destinataris:

Podran participar els funcionaris pertanyents a cossos i escales del subgrup A1 i personal laboral assimilat de totes les Administracions públiques.


Sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà al de la publicació d'aquesta resolució en el «Butlletí Oficial de l'Estat», i acabarà el dia 6 de setembre.

La inscripció es farà telemàticament a través de l'adreça web: http://buscadorcursos.inap.es/formacion-directiva i http://www.inap.es/formacion-directiva


Publicació oficial:

BOE núm. 170, de 17 de juliol de 2015