Vés enrere

Curs: Resolución de 6 de junio de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas en materia de idiomas para el segundo semestre de 2014

Descripció:

Resolució de 6 de juny de 2014, de l' Institut Nacional d' Administració Pública, per la qual es convoquen accions formatives en matèria d'idiomes per al segon semestre de 2014.


Objecte:

Mitjançant aquesta resolució es convoquen activitats formatives en anglès i francès, segons el programa i la modalitat formativa que es descriu en els annexos i que es desenvoluparan durant el segon semestre de l'any 2014.


Destinataris:

Podran participar en els cursos relacionats en els annexos els empleats públics de les Administracions públiques dels subgrups A1, A2, C1 i C2, i el personal laboral fix equivalent, que compleixin el perfil del destinatari exigit en cada activitat formativa.


Sol·licituds:

Els qui desitgin participar en els cursos convocats hauran de sol·licitar-ho mitjançant l'emplenament del model de sol·licitud electrònica. Els candidats hauran de presentar la sol·licitud que figura a la pàgina web del INAP (www.inap.es) entrant en «Aprenentatge» i, a continuació, en «Formació en idiomes», apartats «Inglés» o «Francès, segons correspongui, i, finalment, en l'apartat denominat «Inscripció electrònica».

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies naturals explicat a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta resolució en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Els interessats podran sol·licitar fins a un màxim de tres activitats formatives de les incloses en els annexos.


Publicació oficial:

BOE núm. 141, de 11 de juny de 2014.


Observacions:

Es podrà sol·licitar informació addicional sobre aquesta convocatòria en l'adreça de correu electrònic fi@inap.es.