Vés enrere

Curs: Resolución de 6 de junio de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones para el segundo semestre de 2014

Descripció:

Resolució de 6 de juny de 2014, de l'Institut Nacional d'Administració Pública, per la qual es convoquen accions formatives en matèria de tecnologies de la informació i comunicacions per al segon semestre de 2014


Objecte:

La finalitat es convocar activitats formatives en matèria de tecnologies de la informació i comunicacions, classificades segons modalitat i àrees TIC en: organització i gestió dels sistemes d'informació; xarxes, comunicacions i internet; programació i llenguatges; seguretat de sistemes, i Administració electrònica i eines informàtiques, tal com es descriuen en els annexos, que es desenvoluparan durant el segon semestre de l'any 2014.


Destinataris:

Podran participar en els cursos relacionats en els annexos els empleats públics pertanyents a cossos i escales dels subgrups A1, A2, C1 i C2, i personal laboral fix equivalent, que prestin els seus serveis en les Administracions públiques segons la matèria i el perfil tecnològic o no tecnològic descrit en cada activitat formativa.


Sol·licituds:

Els qui desitgin participar en els cursos convocats hauran de sol·licitar-ho mitjançant l'emplenament del model de sol·licitud electrònica. Els candidats hauran de presentar la sol·licitud que figura a la pàgina web del INAP (www.inap.es) entrant en «Aprenentatge»; a continuació, seleccionant «Formació en tecnologies de la informació i comunicacions»; després, l'àrea en la qual es classifica el curs en el qual es desitgi participar i, finalment, l'apartat denominat «Inscripció electrònica».

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies naturals explicat a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta resolució en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Els interessats podran sol·licitar fins a un màxim de tres activitats formatives de les incloses en els annexos.


Publicació oficial:

BOE núm. 141, de 11 de juny de 2014.


Observacions:

Els empleats públics podran participar en cursos de formació durant els permisos per part, adopció o acolliment, així com durant la situació d'excedència per cura de familiars, segons el que es disposa en els articles 49 i 89.4 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.