Vés enrere

Formació: Resolución de 15 de enero de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas dirigidas a personal directivo y predirectivo, para impartir en el primer semestre de 2015

Descripció:

Resolució de 15 de gener de 2015, de l'Institut Nacional d'Administració Pública, per la qual es convoquen accions formatives dirigides a personal directiu i predirectiu, per impartir en el primer semestre de 2015.


Objecte:

Convocar les accions formatives que es detallen en l'annex, dirigides a personal directiu i predirectiu, que seran impartides en el primer semestre de 2015.

El programa detallat de cada acció formativa s'inclourà a la pàgina web del INAP: http://buscadorcursos.inap.es/formacion-directiva


Destinataris:

Funcionaris pertanyents a cossos i escales del subgrup A1 i personal laboral fix assimilat de totes les Administracions públiques.


Sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies naturals explicat des de l'endemà al de la publicació d'aquesta resolució en el «Butlletí Oficial de l'Estat».


Publicació oficial:

BOE núm. 18, de 21 de gener de 2015.