Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social

Objecte: La Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social, té per objecte donar suport normatiu a una bona part dels compromisos relatius a acció protectora inclosos en l'Acord sobre mesures en matèria de Seguretat Social, subscrit el 13 de juliol de 2006 pel Govern, la Unió General de Treballadors, la Confederació Sindicial de Comissions Obreres, la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials i la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa.

Aquesta Llei modifica, entre altres, les disposicions següents:

a) Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

b) Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut dels treballadors.

c) Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Data en què entra en vigor: El dia 1 del mes següent al de la publicació al BOE, tret de la disposició addicional quarta ("Millora de les pensions de jubilació anticipada causades abans de l'1 de gener de 2002"), que entra en vigor l'endemà de la publicació.

Publicació oficial: BOE núm. 291, de 5 de desembre de 2007.

(Trobareu l'enllaç a la Llei i un resum de la mateixa a la zona d'informació annexa. Norma inclosa a la reunió comarcal d'actualització jurídica de maig de 2008)