Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Decret Llei 1/2009 de 22 desembre, d'ordenació dels equipaments comercials

Objecte: L'objecte d'aquest Decret llei és establir el marc jurídic al qual s'han d'adequar els establiments comercials dels municipis de Catalunya d'acord amb la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, amb la normativa d'accés electrònic de la ciutadania als serveis públics, d'eliminació de tràmits i simplificació administrativa, i d'impuls.

Queden sotmesos a aquest Decret Llei els establiments en què de manera regular es realitza una activitat comercial.

El títol II d'aquest Decret llei està dedicat a la planificació i l'ordenació de  l'ús comercial i es defineix el concepte de trama urbana consolidada (TUC),s'estableixen els criteris i procediments per a la seva delimitació. Així mateix, es relacionen les categories d'establiments amb els diferents àmbits on aquestes són admeses; i es regula com s'incorporen els criteris de localització dels usos comercials, previstos en aquest Decret llei, en els instruments de planificació urbanística.

Per altra banda, en  el títol III es detallen els règims d'intervenció administrativa en la materialització de l'ús comercial. En aquest títol s'estableix quins són els criteris de valoració que de forma proporcionada i basats en raons imperioses d'interès general afecten el control dels establiments comercials (localització, adequació urbanística, mobilitat generada, incidència ambiental i impacte i integració paisatgística). També es regulen els procediments dels dos règims d'intervenció previstos que són la comunicació i llicència comercial per a noves implantacions, ampliacions, canvis de d'activitat, remodelacions i canvis de titularitat, així com els òrgans competents en la seva tramitació. Finalment, es detalla el règim jurídic de les corresponents resolucions, la seva vigència i caducitat. 

Aquest Decret llei deroga la següent normativa:

  • La Llei 18/2005, de 27 de desembre, d'equipaments comercials,

  • El Decret 379/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla Territorial Sectorial d'Equipaments Comercials

  • Capítol II del Titól VII del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny.

  • L'article 1.1.1d) del Decret 356/2004, de 20 de juliol, pel qual es regula la capacitat sancionadora en matèria d'ordenació del comerç.

  • Qualsevol altra disposició que s'oposi al que estableix el present Decret llei.

Data en què entra en vigor: L'endemà de la seva publicació en el DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 5534, de 28 de desembre de 2009.

Observacions:  El Decret llei 7/2014, de 23 de desembre, ha derogat la lletra b) de l'apartat 3 i el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 9 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials.

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

01
diumenge
agost 01, 2021
Esdeveniments d'avui
26-07-21 02:00:00 CEST - 15-09-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica