Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local

Descripció: Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.

Objecte: Reformar la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, amb l'objectiu d'aclarir les competències municipals per evitar duplicitats amb les competències d'altres Administracions de manera que es faci efectiu el principi «una Administració una competència», racionalitzar l'estructura organitzativa de l'Administració local d'acord amb els principis d'eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera, garantir un control financer i pressupostari més rigorós i afavorir la iniciativa econòmica privada evitant intervencions administratives desproporcionades.

Així mateix es modifiquen diverses normes que tenen incidència en l'àmbit local:

- Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

- Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible

- Reial decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Sòl

- Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Data que entra en vigor:  La present Llei entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació oficial.

Publicació oficial: BOE número 312, de 30 de desembre de 2013.

Observacions: La DT 7a de la present norma ha estat modificada per la DF 2a de la Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

15
dissabte
maig 15, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica