Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas

Descripció: Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.

Objecte: Aquesta Llei té per objecte regular les condicions bàsiques que garanteixin un desenvolupament sostenible, competitiu i eficient del mitjà urbà, mitjançant l'impuls i el foment de les actuacions que condueixin a la rehabilitació dels edificis i a la regeneració i renovació dels teixits urbans existents, quan siguin necessàries per assegurar als ciutadans una adequada qualitat de vida i l'efectivitat del seu dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat.

Aquesta Llei modifica entre d'altres:

- Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre Propietat Horitzontal.
- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
- Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
- Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.
- Text refós de la Llei de Sòl, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny.
- Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
- Reial decret-llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.
- Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013.
- Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social.

Data que entra en vigor:  Aquesta Llei entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 153, de 27 de juny de 2013.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

13
dijous
maig 13, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 02:00:00 CEST - 14-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica