Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

(A la zona d'informació annexa disposeu d'un resum amb un extracte de les normes modificades i que són d'aplicació en l'àmbit local).

 

Objecte: Pel que fa als ens locals és d'especial interès el següent:

- Modificació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

 

- Modificació del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

 

- Es modifica la disposició final tercera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, sobre la suspensió d'eficàcia temporal de l'article 114 ampliant la moratòria fins al 31 de desembre de 2014.

 

- Modificació de la Llei 9/2011 de Prevenció i control ambiental d'activitats ramaderes.

 

- Modificació del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

 

- Modificació del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003.

 

- Modificació del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre,d'ordenació dels equipaments comercials.

 

- Modificació de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya.

 

- Modificació de la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels Centres de culte.

 

- Modificació de la Llei 31/1991, de 13 de desembre, d'Ordenació farmacèutica de Cataluya.

 

- Modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum deCatalunya.

 

- Modificació de laLlei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya amb relació al règim sancionador aplicable a les entitats col·laboradores de les administracions públiques.

 

- Modificació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

 

- Moratòria del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció i devolució de quotes meritades.

 

- Creació de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya.

 

- Presentació unificada dels comptes anuals de les fundacions.

 

- Excepcionalment per a l'any 2014, els ens locals beneficiaris del PUOSC que tinguin pendent d'adjudicar obres i inversions corresponents al PUOSC 2011 i 2012 (Decret 245/2007, del 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012, DOGC núm. 5005, del 9 de novembre de 2007) poden renunciar a l'execució d'aquestes obres i inversions fins al 30 de setembre, amb la sol·licitud prèvia adreçada al Departament de Governació i Relacions Institucionals. Els ens locals que hi renuncien tenen dret a la tramitació del pagament del 50% de la subvenció inicialment atorgada, que es pot destinar al pagament de despesa corrent o a la reducció de dèficit públic. La justificació de la despesa feta s'ha d'acreditar per mitjà d'una certificació del secretari de l'ens local corresponent.

 

- Habilitació del personal tècnic que ha de redactar plans degestió de dejeccions ramaderes.

 

- Es declaren vigents els apartats 3 i 4 de l'article 9 del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials, en la redacció quetenien en el moment d'entrar en vigor el 29 de desembre de 2009, d'acord amb els criteris i els objectius d'aquest decret llei, que es fonamenten en les raons imperioses d'interès general que el sostenen, detallades en la seva exposició de motius.

 

- El repartiment del Fons de cooperació local de Catalunya corresponent als ajuntaments per a l'any 2013, per un import màxim de 37.570.998,94 euros,s'ha d'efectuar amb càrrec alpressupostdel 2014. Respecte al mateix concepte i amb relació a Aran i la resta de comarques de Catalunya, elrepartiment ha d'ésser de trenta milions d'euros, i respecte a les entitats municipals descentralitzades, de 340.572,33 euros.

 

- Es deroga l'apartat 1 de l'article 277 del text refós de la Llei municipal i de règim local de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, relatiu a l'exposició al públic dels plecs de clàusules administratives.

 

- Regla per a la suspensió temporal de l'aplicació de les exigències en matèria de reserves de sòl per a habitatges de protecció pública.


Data en què entra en vigor: Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en  el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat de:

a) Les alteracions que tot seguit s'especifiquen de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya corresponents a La modificació (per via de l'article 174.13 de la llei present) de l'article 55 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, la derogació (per via de l'article 174.13 de la llei present) de l'article 56.1.b del text refós esmentat, i la derogació (per via de l'article 174.20 de la llei present) de l'ar ticle 40 i dels apartats V.1 i V.2 i els darrers cinc paràgrafs de l'apartat V.3 de l'annex V del Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat pel Decret 130/2003, del 13 de maig, entren en vigor en l'exercici corresponent a la data de publicació de la llei present, i en tot cas a partir de l'1 de gener de 2014

b) L'article 73, en la part que modifica el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny, en el sentit d'incloure un nou capítol XII al títol XIV, pel qual es crea la taxa per la revisió, el control ila inspecció de certificats d'eficiència energètica d'edificis de Catalunya, entra en vigor el 3 de febrer de 2014

c) L'article 89, pel qual es modifica el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny, en el sentit d'incloure un nou capítol XXV al títol XXI, pel qual es crea la taxa per la renovació i reposició de la targeta sanitària individual, entra en vigor l'1de març de 2014.

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

14
divendres
maig 14, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica