Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas

Descripció: Llei 14/2012, de 26 de desembre, per la qual s'aproven mesures urgents per pal·liar els danys produïts pels incendis forestals i altres catàstrofes naturals ocorreguts en diverses Comunitats Autònomes.

Objecte: Aprovar un catàleg de mesures que abarquen aspectes tals com les ajudes per danys personals o la disminució de les càrregues tributàries, per intentar pal·liar l'impacte en els ciutadans i les empreses afectades per catàstrofes naturals.

Els principals aspectes a destacar en relació amb els ens locals són:

- L'article 3 es regula el règim aplicable a les ajudes a persones físiques o jurídiques que hagin realitzat prestacions personals i de béns, i règim d'ajudes a corporacions locals.

- L'article 4 regula les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària de les Diputacions Provincials i Cabildos.

- L'article 6 regula els beneficis fiscals que afecten a les quotes de l'IBI i del IAE. En aquest sentit, la disminució d'ingressos en tributs locals que les deduccions produeixin als Ajuntaments, Diputacions Provincials, Cabildos Insulars i Consells Insulars serà compensada amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat, de conformitat amb l'establert en l'article 9 del text refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

- L'article 10 regula la cooperació amb les Administracions Locals.

- Per últim, la DA sisena estableix que l'Administració General de l'Estat podrà celebrar els Convenis de col·laboració que requereixi l'aplicació d'aquesta Llei amb els òrgans competents de les Comunitats Autònomes i les corporacions locals afectades.

Data en què entra en vigor: Aquesta llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Publicació oficial: BOE núm. 311, de 27 de desembre de 2012.

 

(Trobareu l'enllaç a la Llei a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa).


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

03
dijous
desembre 03, 2020
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica