Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Objecte: Aquesta Llei  incorpora, parcialment, la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relatiu als serveis en el mercat interior. Pretén suprimir i reduir les traves  injustificades per a l'accés a les activitats de serveis. En relació a les administracions públiques, simplifica els procediments administratius per evitardilacionsinnecessàries i redueix les càrregues administratives que els ciutadans han de suportar. Aquest fet provocar que sigui necessari revisar tota la normativa que pugin afectar a l'accés a les activitats de serveis .

  Aquesta Llei consta de 48 articles agrupats en sis títols, set disposicions addicionals, sis disposicions transitòries, una disposició derogatòria i cinc disposicions finals, essent els seus trests més importats els següents: 
 • El Títol I "Mesures horitzontals" concreta diverses modificacions que afecten de forma genèrica a les activitats de serveis. S'introdueix expressament la figura de comunicació i de declaració responsable i es generalitza l'ús del silenci administratiu positiu. D'altra banda, es reforça la normativa de defensa dels consumidors i usuaris en matèria de reclamacions i s'adapten diverses disposicions sobre aspectes bàsics de la regulació en matèria de serveis professionals, principalment en relació als Col·legis Professionals. Finalment, s'adopten disposicions relatives a les empreses i a la cooperació administrativa en l'àmbit laboral i de Seguretat Social.

 • El Títol V "Serveis mediambientals i d'agricultura": concreta l'eliminació de vuit règims d'autorització, cinc dels quals se substitueixen per declaració responsable, un per comunicació i dues se suprimeixen sense substituir-los per cap altre instrument. Addicionalment, s'eliminen requisits prohibits de caràcter discriminatori així com limitacions territorials i s'inclou el principi de concurrència en la concessió d'autoritzacions quan es fa ús del domini públic.

 • La Disposició addicional quarta es refereix a la vigència delsilenci administratiu desestimatori regulat en normes amb rang de llei o derivades de la normativa comunitària preexistents.
 • La Disposició addicional cinquena subratlla l'obligació de dur a terme, si escau, l'avaluació d'impacte ambiental amb caràcter previ a la declaració responsable quan aquesta sigui la forma de control de l'activitat.

 • La Disposició addicional sisena estableix que la present Llei s'ajusta a la distribució de competències prevista en la Constitució i en els Estatuts d'Autonomia i la Disposició addicional setena es refereix a la llibertat d'elecció dels prestadors de serveis funeraris.

 • La Disposició transitòria primera estableix el règim transitori aplicable a aquells prestadors autoritzats o habilitats per a l'exercici d'una activitat de serveis amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei.

 • Les Disposicions transitòries tercera i quarta determinen la vigència de l'exigència del visat col·legial i les obligacions col·legiació.

 • La Disposició transitòria cinquena es refereix a la implantació de la finestreta única i del servei d'atenció als consumidors i usuaris.

 • La Disposició transitòria sisena fa referència a l'aprovació del sistema de gestióde lafinestreta única.

 • La Disposició derogatòria deixa sense vigor quantes disposicions de rang legal o reglamentari o estatuts de corporacions professionals i altres normes internes col·legials s'oposin a la mateixa al disposat en la Llei.

 • La Disposició final primera especifica, per a cada títol i capítol, el títol competencial pel qual es modifica cada norma.

Data que entra en vigor: Aquesta Llei entrarà en vigor el dia 27 de desembre de 2009.

Publicació oficial: BOE núm. 308, de 23 de desembre de 2009.

 

(Trobareu l'enllaç a la Llei 25/2009 a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa . Norma inclosa a la reunió comarcal d'actualització jurídica de juny 2010. )

 

 

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

14
divendres
maig 14, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica