Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Actualitat: Entrada en vigor de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic

Objecte:

Avui, dia 9 de març de 2018, entra en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, excepte:

- L'article 159.4.a), que estableix el requisit, en els procediments oberts simplificats, d'inscripció obligatòria dels licitadors en els registres oficials de licitadors.

- L'article 32.2.d), que estableix el requisit de què la condició de mitjà propi es reconegui en els estatuts o actes de creació, que ho faran el dia 9 de setembre de 2018.

- L'article 150.1, tercer paràgraf, relatiu al procediment a dur a terme en cas d'indicis de conductes col·lusòries en els procediments de contractació pública, que entrarà en vigor en el moment en què ho faci la disposició reglamentària a la qual es refereix.

Recordeu tenir en compte el règim transitori regulat a la DT primera de la qual convé destacar el següent:

1. Els expedients de contractació iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei es regeixen per la normativa anterior. A aquests efectes, s'entén que els expedients de contractació s'han iniciat si s'ha publicat la convocatòria corresponent del procediment d'adjudicació del contracte. En el cas de procediments negociats sense publicitat, per determinar el moment d'iniciació s'ha de tenir en compte la data d'aprovació dels plecs.

2. Els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Llei es regeixen, pel que fa als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva modificació, durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior.


Observacions:

Pel que fa al deure d'informació us recordem el següent:

La nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) estableix l'obligació dels òrgans de contractació de les Administracions locals de publicar en el perfil del contractant allotjat en una Plataforma de  contractació pública (en el cas de Catalunya, la Plataforma de Serveis de Contractació Pública), la convocatòria de totes les licitacions i els seus resultats.

La no publicació de la informació sobre els contractes formalitzats i els que estan en licitació  o en altres fases contractuals en el perfil del contractant allotjat en la Plataforma de contractació pública, pot arribar a ser constitutiva d'una infracció molt greu (art. 77.1.a de la Llei 19/2014) i causa de nul·litat de ple dret dels contractes celebrats (art. 39.2.c) de la nova LCSP).

Per tot l'anterior  us recomanem  que comproveu si teniu donat d'alta el perfil de contractant del vostre ajuntament en la plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, i si no és així, caldria que el donéssiu d'alta en l'esmentada plataforma a través del "Formulari d'alta al servei de PSCP", que ofereix l'AOC. Un cop complimentat l'haureu de presentar a través de la plataforma EACAT > "Tràmits" > prestador "Consorci AOC" > tràmit "Sol·licitud Serveis AOC".

Per a més informació, podeu clicar: https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-contractacio-perfil-de-contractant/ - 1448902473531-afdd25a5-7b4813e2-67ee

D'altra banda recordeu que per poder accedir al Registre electrònic d'Empreses Licitadores heu d'estar donats d'alta desigant un responsable per poder consultar les empreses registrades i generar certificat. Aquest tràmit el podeu realitzar a través de l'EACAT (VEH - Autorització d'accés al RELI).

 

 

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

01
diumenge
novembre 01, 2020
Esdeveniments d'avui
09-10-20 02:00:00 CEST - 10-11-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 14-11-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica