Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Actualitat: Fi de la vigència de les mesures previstes en el Reial Decret 8/2020

Objecte:

La disposició final 10a del Reial  decret  llei  8/2020,  de  17  de  març,  de  mesures  urgents  extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 afegeix un règim transitori amb el següent tenor literal "Con carácter general, las medidas previstas en el presente real decreto-ley mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma. No obstante, lo anterior, aquellas medidas previstas en este real decreto-ley que tienen un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo"

 

En relació a la suspensió dels contractes, cal que els ajuntaments:

  •  Tinguin ben acotats quins són els contractes que han estat afectats per la Covid-19.
  • Acordin expressament la represa en l'execució d'aquests contractes, en qualsevol cas com a molt tard a data 21 de juliol de 2020.

 

Com a punt de partida pel que fa a la determinació de la indemnització per la suspensió dels contractes afectats per la Covid-19 i les mesures adoptades per combatre-la, conforme les previsions de l'article 34 del Reial Decret Llei 8/2020 i també dels articles 1 i 2 del Decret Llei 7/2020, cal establir el període que abasta aquesta afectació, cas en el que s'ha de diferenciar:

a) els contractes de centres educatius diferents dels de concessió de serveis subscrits pels ajuntaments:

Atès que la Generalitat va acordar la suspensió de l'execució de determinats contractes de centres educatius i edificis, instal·lacions i equipaments públics de Catalunya amb el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, però que no ha adoptat cap altre norma que n'acordi l'aixecament del tancament dels centres escolars sinó que ho ha fet mitjançant un "pla de retorn" (vid. doc. Pla d'obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l'organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021: https://govern.cat/govern/docs/2020/05/20/16/17/9aabf9a9-b361-4ddb-97ed-d0af3f18a794.pdf), per a major seguretat el modelatge SAM preveu que la finalització del període es determini pel propi òrgan de contractació, sense fer distinció entre els diferents contractes, acordant expressament l'aixecament de la mesura extraordinària en quant es remoguin els obstacles que impedien la seva execució. De fet, en el mencionat modelatge es resolia que cal "Notificar la present resolució al contractista i al responsable del contracte i (si és el cas) emplaçar-los per tal que el dia que es reprenguin els treballs procedeixin a la formalització de la corresponent acta d'aixecament de la suspensió", tràmit aquest que esdevé del que diuen tant l'art. 2.5 de la Consulta sobre la interpretación y aplicación del artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo de la Abogacía General del Estado ("Final de la suspensión: La suspensión acordada terminará cuando, una vez superada la situación que la motivó, "el órgano de contratación notifique al contratista el fin de la suspensión") com el 5.3 de la Instrucció 2/2020 de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya sobre l'aixecament de suspensió de contractes, les modificacions, la represa de  terminis i les noves contractacions com a conseqüència de la desescalada de les mesures derivades del COVID-19 ("La resolució d'aixecament de la suspensió s'ha de notificar al contractista").
 
En defecte de que es fes la resolució proposada per al cas concret dels contractes en centres educatius, podria entendre's que l'aixecament dels mencionats contractes va tenir lloc el passat 1 de juny de 2020, coincidint amb l'arribada de la fase 2 de la desescalada a la regions sanitàries del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, criteri que no descartem que apliqui la Generalitat tot i que des de la nostra perspectiva municipal, suposaria que els contractistes hagin de suportar les conseqüències d'una manifesta inseguretat jurídica.

b) la resta de contractes subscrits pels ajuntaments:

Tant la suspensió com l'aixecament de la mateixa l'ha de determinar l'òrgan de contractació, qui ha d'apreciar la impossibilitat d'execució del contracte i, un cop que cessi aquella circumstància excepcional, la represa en la seva execució (art 34 RDllei 8/2020).

 

En ambdós casos (ja que cal tenir en compte que la normativa catalana, el Dllei 7/2020, es remet a l'espanyola, al RDllei 8/2020), cal recordar que l'art. 34 diu que els contractes de serveis i de subministraments de prestació successiva "quedarán suspendidos total o parcialmente desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión" i que els públics d'obres "el contratista podrá solicitar la suspensión del mismo desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión".

És a dir, això comporta que els contractes s'havien de reprendre una vegada desapareguin les circumstàncies que impedien la seva prestació. Si les circumstàncies o mesures que venien impedint els mencionats contractes no van desaparèixer abans, es pot interpretar que ho van fer en qualsevol cas en el moment que va finalitzar la vigència de l'estat d'alarma, és a dir, el passat 21 de juny de 2020.

Malgrat això, en cas que alguns contractes continuessin suspesos amb posterioritat al 21 de juny s'ha de tenir en compte que, d'acord amb la disposició final 10a del Reial decret 8/2020, la vigència de les mesures del RD 8/2020 (entre elles la supensió dels contractes a causa del COVID) finalitza el proper 21 de juliol de 2020.

En relació a això que s'ha dit, cal tenir en compte que el fet d'indemnitzar per un període en el qual l'execució del contracte era possible, significa pagar al contractista sense un emparament legal clar.

 Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

29
dijous
octubre 29, 2020
Esdeveniments d'avui
15-10-20 02:00:00 CEST - 31-10-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
22-09-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica