Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Actualitat: Incorporació a la Cartera de Serveis del SAM de l’assistència en l’exercici de la Funció Interventora (MFI) i prestació del servei d’acord amb el model conceptual i jurídic per als ens locals de la demarcació de Tarragona i de les Terres de l’Ebre

Objecte:

El Real decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, té per objecte la regulació dels procediments de control intern, la metodologia d'aplicació i els criteris d'actuació a les entitats locals en termes homogenis amb els desenvolupats en altres àmbits del sector públic, i de fi  neix el règim de control intern general com aquella activitat econòmic fi nancera del sector públic local desenvolupada per l'òrgan interventor mitjançant l'exercici de la funció interventora, d'una banda, i el control financer, d'altra.

L'apartat 4 de l'article 6 del mateix RD 424/2017, estableix que els òrgans interventors poden sol·licitar, a través del president de l'entitat local, l'assessorament i informe dels serveis d'assistència municipal i dels òrgans competents de les diputacions provincials, els cabildos, els consells insulars i les comunitats autònomes uniprovincials.

La Intervenció General de la Diputació de Tarragona ha desenvolupat el model conceptual i jurídic, i en base a aquest, s'ha  desenvolupat un mòdul informàtic per a l'exercici de la funció interventora sobre la gestió econòmica financera i pressupostària de la Diputació de Tarragona, que es va aprovar per acords del Ple d'aquesta Corporació de 29/06/2018 i de 28/09/18 que van concretar les diferents actuacions sobre les quals s'ha d'aplicar la funció interventora. Aquest model es el que serveix de base per al confi guració del model bàsic d'assistència municipal en matèria de funció interventora, i s'emmarca dins d'una estratègia coordinada entre les quatre Diputacions catalanes, amb l'impuls de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, i amb el coneixement per part del Consell General de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya, que suposa, en de finitiva, la creació d'un marc comú de treball en l'àmbit del control intern de la gestió econòmica financera i pressupostària dels ens locals orientat a possibilitar l'exercici homogeni, coordinat i en base a requisits objectius de la funció interventora en tots aquells ens locals que l'adoptin.


Observacions:

La Diputació de Tarragona, en línia amb el seu objectiu primordial d'agent modernitzador de l'activitat administrativa dels ens del seu territori impulsa aquesta acció, mitjançant dos eixos de treball:

a) La determinació del model bàsic d'assistència als ens locals ens matèria de funció interventora. Aquest model bàsic complirà totes les determinacions que el RD 424/2017 estableix amb caràcter mínim, en els termes en els que els defineix el seu art 13.2, i no contindrà extrems addicionals aprovats per cada ens local, de forma que tindrà la màxima simplificació i alhora la plena i completa seguretat jurídica. Aquells ens locals que s'hi acullin, caldrà només que adoptin l'acord i sol·licitin l'assistència i serà la Diputació de Tarragona qui tindrà cura de anar-lo adaptant a les possibles modifi cacions normatives que en el futur es requereixin.

b) Mitjançant la creació d'una eina tecnològica de gestió de la funció interventora, integrada amb les eines d'administració electrònica impulsades des de la Diputació (ACTIO). Per tal de vertebrar el model conceptual i jurídic esmentat anteriorment la Diputació de Tarragona ha creat el "Mòdul de Funció Interventora (MFI).


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

16
diumenge
maig 16, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica