Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Actualitat: Nota en relació amb els tractaments de dades personals relacionats amb les mesures per fer front al COVID-19. Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Objecte:

Arran les consultes rebudes per aquesta autoritat en relació amb el tractament de dades personals relacionat amb les mesures per fer front al COVID-19, aquesta Autoritat considerà oportú assenyalar el següent: 

Els articles 6.1.e) i 9.2.i) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) habiliten el tractament de dades personals, incloses categories especials de dades com ara les dades de salut, per part de les autoritats en matèria de salut pública "quan el tractament es necessari per raons d'interès públic en l'àmbit de la salut pública, com la protecció davant d'amenaces transfrontereres greus per a la salut, o per garantir nivells elevats de qualitat i de seguretat de l'assistència sanitària i dels medicaments o productes sanitaris, sobre la base del dret de la Unió o dels estats membres que estableixi mesures adequades i específiques per protegir els drets i les llibertats de l'interessat, en particular el secret professional". 

Al seu torn, la disposició addicional dissetena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals disposa que: "Estan emparats en les lletres g), h), i) i j) de l'article 9.2 del Reglament (UE) 2016/679 els tractaments de dades relacionades amb la salut i de dades genètiques que regulin les lleis següents i les seves disposicions de desplegament: (..) a) La Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; (...) g) La Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública."

La Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, crea la Xarxa de Vigilància de Salut Pública que és integrada pel conjunt d'unitats de vigilància epidemiològica del departament de salut i entre les seves funcions destaca la funció de donar "resposta ràpida a emergències de salut pública i el suport a la gestió del sistema d'alertes."

Pel que fa a la possibilitat que els ciutadans puguin comunicar informació a les autoritats en matèria de salut pública i que aquestes la puguin recollir i tractar,l'article 9 de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública estableix:

"1. Les persones que coneguin fets, dades o circumstàncies que puguin constituir un risc o perill greu per a la salut de la població els han de posar en coneixement de les autoritats sanitàries, que han de vetllar per la protecció deguda a les dades de caràcter personal.

2.El que disposa l'apartat anterior s'entén sense perjudici de les obligacions de comunicació i informació que les lleis imposen als professionals sanitaris."

D'acord amb l'article 33 de la mateixa llei, aquest deure de comunicació també afecta els empresaris que, d'acord amb la legislació sobre prevencióde riscos laborals, tinguin coneixement d'alguna d'aquestes dades.

En aquest sentit, l'article 33.2.h) preveu, entre d'altres qüestions, quel'autoritat sanitària, de manera coordinada amb l'autoritat laboral, ha d'"establir mecanismes de coordinació en cas de pandèmies o altres crisis sanitàries, en especial per dur a terme accions preventives i de vacunació".

Per altra banda l'article 58 de la Llei 18/09 estableix que"si els titulars d'instal·lacions, establiments, serveis o indústries detecten l'existència de riscos per a la salut derivats de l'activitat o dels productes respectius, n'han d'informar immediatament l'autoritat sanitària corresponent..."

En especial, cal tenir en compte que "Totes les administracions públiques i els organismes competents en matèria de salut pública, i també tots els centres, serveis i establiments sanitaris i els professionals sanitaris, han de participar, en l'àmbit de llurs funcions respectives, en el Sistema de Formació i Recerca en Salut Pública i en el Sistema d'Informació de Salut Pública. Amb aquesta finalitat, han de comunicar a aquests sistemes les dades pertinents per mitjà de llurs òrgans responsables" (art. 10.3 de la Llei 18/09).

Per altra banda, d'acord amb la Llei orgànica 3/1986 de mesures especials en matèria de salut pública, les autoritats competents en matèria de salut pública poden "adoptar mesures de reconeixement, tractament, hospitalització o control quan s'apreciïn indicis racionals que permetin suposar l'existència de perill per a la salut de la població a causa de la situació sanitària concreta d'una persona o grup de persones o per les condicions sanitàries en què es desenvolupi una activitat"(art 2) i per tal de controlar malalties transmissibles"adoptar les mesures oportunes per al control dels malalts, de les persones que estiguin o hagin estat en contacte amb els mateixos i de l'entorn immediat, així com les que es considerin necessàries en cas de risc de caràcter transmissible."(art. 3)

En aquest sentit,d'acord amb l'article 55.1.j)de la Llei 18/09, l'autoritat sanitària, per mitjà dels òrgans competents, i per tal de protegir la salut de la població i prevenir la malaltia pot "adoptar mesures de reconeixement mèdic, tractament, hospitalització o control si hi ha indicis racionals de l'existència de perill per a la salut de les persones a causa d'una circumstància concreta d'una persona o un grup de persones o per les condicions en què s'acompleix una activitat. També es poden adoptar mesures per al control de les persones que estiguin o hagin estat en contacte amb els malalts o els portadors. Aquestes mesures s'han d'adoptar en el marc de la Llei orgànica 3/1986, del 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública, i de la Llei de l'Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i de les disposicions legals que les modifiquin o les deroguin.", d'acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal i amb els procediments que aquesta normativa i les altres normes aplicables hagin establert, i disposant de les autoritzacions preceptives.

La realització d'aquestes actuacions pot comportar no només la recollida d'informació, incloses dades de salut, per part de les autoritats en matèria de salut pública sinó també la revelació de dades de salut relatives a persones contagiades o sospitoses d'estar-ho quan sigui necessari per aplicar les esmentades mesures de control.

En aquest sentit, convé tenir en compte el procediment d'actuació establert per l'Agència de Salut Pública de Catalunya

 

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/alertes_salut_publica/Nou-coronavirus-2019-nCoV/Procediment-actuacio-nCoV.pdf

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/alertes_salut_publica/Nou-coronavirus-2019-nCoV/algoritme-2019-nCoV.pdf

 

 

 

 

 


Observacions:

Font: Autoritat Catalana de Protecció de Dades

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

01
diumenge
agost 01, 2021
Esdeveniments d'avui
26-07-21 02:00:00 CEST - 15-09-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica