Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

CONTRACTACIÓ - Novetats COVID-19

Objecte:

Aquest apartat està dedicat al seguiment de les novetats normatives, dels informes, consultes i recomanacions més rellevants que, en matèria de contractació, es vagin succeint en relació a l'estat   d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


Observacions:

1. NORMATIVA

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19

- Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo

- Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019

Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, modificat pel Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries

- Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/ 340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad

Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad

 

2. INFORMES, NOTES INFORMATIVES I CONSULTES

2.1. CONSULTES SAM

- Qüestions plantejades en relació als contractes d'obres afectats pel COVID-19

- Afectació dels contractes de concessió d'obra i/o servei vigents com a conseqüència del Covid-19 o les mesures adoptades per l'Estat, las CCAA o l'Administració local per combatre'l

- Incidència del COVID-19 sobre el Pla de Seguretat i Salut en el treball de les obres

- Possibilitat d'ampliació de la durada dels contractes públics com a conseqüència del COVID-19 o les mesures adoptades per l'Estat, las CCAA o l'Administració local per combatre'l

- Suspensió dels contractes públics com a conseqüència del COVID-19 o les mesures adoptades per l'Estat, las CCAA o l'Administració local per combatre'l

Consulta: Publicitat de la contractació d'emergència

- Consulta: Qüestions pràctiques relatives a la indemnització o compensació econòmica dels contractes afectats per la pandèmia Covid-19 i les mesures adoptades per fer-li front

2.2. ALTRES

- Informe 10/2020, de 30 de juliol, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, sobre aplicació a les entitats locals catalanes de la bestreta a compte del pagament dels danys i perjudicis derivats de la suspensió de contractes, prevista i regulada en el Decret llei 8/2020, de 24 de març

- Advocacia General de l'Estat (28.05.2020) Informe sobre l'aixecament de la suspensió dels terminis administratius. Regles aplicables al còmput de terminis

Advocacia General de l'Estat (18.05.2020). Informe sobre l'afectació de les modificacions normatives en matèria de suspensió de terminis, al còmput de terminis dels recursos especials en matèria de contractació.

Advocacia General de l'Estat (01.04.2020). Consulta sobre l'Aplicació de l'article 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en la redacció donada pel RDLey 11/2020 (1.04.2020)

- Advocacia General de l'Estat (30.03.2020). Abast de la indemnització al contractista per les despeses salarials addicionals en els contractes de concessió d'obra o de serveis. Interpretació art.34.4 RDL 8/2020

- Advocacia General de l'Estat (23.03.2020). Improcedència d'indemnitzar al contractista, a l'empara de l'article 34.1 del Real Decreto-ley 8/2020, pels costos salarials suportats pel subcontractista.

- Advocacia General de l'Estat (20.03.2020). Consulta sobre la forma en la qual haurà de procedir-se en el moment que perdi vigència la suspensió dels terminis previstos pel Rd 463/2020. interpretació de la disposició addicional tercera

- Advocacia General de l'Estat (19.03.2020). Consulta sobre dubte relatiu a la interpretació dels paràgrafs 1r i 7è de l'apartat 1 de l'article 34 del Real Decreto-ley 8/2020: suspensió automàtica o a sol·licitud del contractista

Advocacia General de l'Estat (19.03.2020) Nota sobre l'aplicació de l'ampliació de termini o pròrroga previstes en l'article 34.2 del Reial decret llei 8/2020 als contractes menors: aplicació de la norma singular o excepcional

- Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat. Nota informativa sobre la Interpretació de la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID- 19, en relació amb les licitacions dels contractes públics

Advocacia de l'Estat (02.04.2020). Efectes de l'article 34 del Reial decret llei 8/2020, sobre els contractes de serveis de prestació successiva, serveis, obres i concessions d'obres i serveis

- Advocacia de l'Estat (07.04.2020). Informe sobre la possibilitat de realitzar abonaments a compte de les indemnitzacions de danys i perjudicis previstes en l'article 34 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19

- Advocacia de l'Estat (14.04.2020). Informe  sobre no suspensió obra per permís retribuït recuperable

Instrucció 2/2020 de la Direcció general de contractació pública sobre l'aixecament de suspensió de contractes, les modificacions, la represa de terminis i les noves contractacions com a conseqüència de la desescalada de les mesures derivades del COVID-19

 

3. RESUMS

Resum de la consulta relativa a la interpretació i aplicació de l'article 34 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, segons l'Advocacia General de l'Estat

 

4. MODELATGES

- Resolució per tal d'enumerar quins són els contractes de centres educatius que han estat suspesos, així com per requerir als contractistes dels altres contractes relacionats que desitgin que se'ls adoptin les mesures excepcionals de suspensió dels contractes en relació a la prevenció del SARS-CoV-2 (coronavirus)

Expedient de suspensió de contracte d'obres a instància del contractista, en aplicació del Reial decret llei 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del covid-19

- Expedient de suspensió de contractes de serveis i subministraments de prestació successiva a instància del contractista, com a conseqüència del COVID-19

- Expedient de finalització de la suspensió de contractes d'obra

- Expedient de finalització de la suspensió de contractes de serveis i subministraments de prestació successiva

Expedient d'ampliació del termini inicial/de la pròrroga en curs del contracte de serveis i de subministrament distints dels de prestació successiva, en aplicació del Reial decret llei 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19

Expedient de modificació de contracte de serveis d'interpretació artística i espectacles de quantia no superior a 50.000 euros a conseqüència del COVID-19 (art. 4.1 RDllei 17/2020) 

Expedient de resolució de contracte de serveis d'interpretació artística i espectacles de quantia no superior a 50.000 euros a conseqüència del COVID-19 (art. 4.2 RDllei 17/2020) 

- Expedient d'abonament d'indemnització per contractes d'obres suspesos com a conseqüència de la situació de fet creada pel COVID-19 o les mesures adoptades per l'estat, la comunitat autònoma o l'administració local per a combatre'l 

Expedient d'abonament d'indemnització per contractes de serveis i subministraments de prestació successiva suspesos com a conseqüència de la situació de fet creada pel COVID-19 o les mesures adoptades per l'estat, la comunitat autònoma o l'administració local per a combatre'l 

Expedient de restabliment de l'equilibri econòmic de la concessió paralitzada com a conseqüència de la COVID-19 i mesures adoptades per combatre-la

- Expedient de finalització de la suspensió de contractes d'obra 

- Expedient de finalització de la suspensió de contractes de serveis i subministraments de prestació successiva


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

26
dilluns
octubre 26, 2020
Esdeveniments d'avui
15-10-20 02:00:00 CEST - 31-10-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
22-09-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica