Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvenció: Convocatòria de subvencions per interessos de préstecs 2015

Objecte:

Destinades a la concessió de subvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats per ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals, per a finançar inversions. L'import màxim dels préstecs subvencionables es fixa en 300.000 € per cada beneficiari. Aquest import màxim és el capital pendent d'amortitzar en el moment de presentar la sol·licitud. Els ens locals poden sol·licitar, a més dels interessos de préstecs concertats en el marc dels acords de col·laboració entre la Diputació i les entitats bancàries, la subvenció dels interessos d'un únic préstec nou concertat amb qualsevol entitat bancària, a partir de l'1 de gener de 2011.


Beneficiaris:

Són beneficiaris els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de les comarques de Tarragona amb una població no superior a 10.000 habitants, segons el darrer cens aprovat per l'Institut Nacional d'Estadística, i els consells comarcals.

En el cas dels consells comarcals, les inversions han d'estar relacionades amb competències municipals o supramunicipals.

Els beneficiaris han de complir els requisits generals que estableix l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la base 7 de les Bases generals de la Diputació de Tarragona. Per acreditar, en el moment de presentar la sol·licitud, que es troben al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, poden utilitzar el model de declaració de responsable previst a l'art. 24.5 del reglament de la Llei de subvencions aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol.

Els beneficiaris han d'acreditar el compliment de la previsió de l'article 31.3 de la Llei general de subvencions i de la base 21.3 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació és del dia 2-3-15 al dia 31-10-15.


Data publicació:

BOPT número 49, de 28 de febrer de 2015


Òrgan gestor:

SAM - Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
Diputació de Tarragona
Telf. 977 29 66 41 e-mail: cooperacio@dipta.cat


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

27
diumenge
setembre 27, 2020
Esdeveniments d'avui
24-09-20 11:58:00 CEST - 02-10-20 12:58:00 CEST
22-09-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica