Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Durant l’estat d’alarma les entitats locals poden substituir la fiscalització prèvia per un control financer posterior?

Objecte:

L'acord del Consell de Ministres de 17 de març de 2020, pel qual s'adopten mesures urgents i excepcionals en l'àmbit del control de la gestió económico financera efectuat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat com a conseqüència del COVID-19 estableix a l'ampara de l'article 149.2 de la Llei 47/2003,de 26 de novembre, General Pressupostària que fins que no es restableixi el funcionament normal dels serveis públics podrà aplicar-se el règim de control financer permanent en substitució de la funció interventora en l'administració general de l'estat, els seus organismes autònoms i les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social en aquells expedients de despesa, activitats, etc que determini l'Interventor General de l'Estat

Però en l'àmbit local, NO es pot substituir la funció interventora pel control financer ja que ni el RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals ni el RD 424/2017, de 28 d'abril pel qual s'aprova el règim jurídic de control intern del sector públic local no preveuen aquesta situació extraordinària.

Per tant, les entitats locals hauran de seguir fent la funció interventora sense cap tipus d'excepció.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

30
divendres
octubre 30, 2020
Esdeveniments d'avui
15-10-20 02:00:00 CEST - 31-10-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 10-11-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
22-09-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica