Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

INFORMACIÓ D'INTERÈS LOCAL SOBRE EL CORONAVIRUS (COVID-19)

Objecte:

El passat 11 de març, l'OMS va declarar el COVID-19 com a pandèmia. 

Davant aquesta situació, tant l'Administració de l'Estat com la de la Generalitat de Catalunya han dictat tot un seguit de Resolucions i Instruccions que contenen diferents mesures dirigides a la prevenció i contenció de la pandèmia.

És per això que en aquesta publicació anirem actualitzant tota la informació d'organismes oficials referent a la prevenció i control del Covid-19, que pugui ser d'interès per a tots els ens locals.

Dades de contacte de les diferents unitats del Servei d'Assistència Municipal - SAM


Observacions:

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL CORONAVIRUS COVID-19 EN RELACIÓ AMB L'ACTIVITAT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I EL SAM

 

PUBLICACIONS DOGC

Normativa sobre la situació de pandèmia pel SARS-CoV-2

2021

JULIOL 2021

JUNY 2021

MAIG 2021

ABRIL 2021

DOGC núm. 8383,  de 9 d'abril

DOGC núm. 8389,  de 19 d'abril

MARÇ 2021

DOGC núm. 8358,  de 6 de març 

DOGC núm. 8364,  de 13 de març 

DOGC núm. 8375,  de 27 de març 

FEBRER 2021

DOGC núm. 8352, de 27 de febrer

DOGC núm. 8346, de 20 de febrer

DOGC núm. 8335, de 6 de febrer

GENER 2021

DOGC núm. 8324, de 25 de gener

DOGC núm. 8318, de 17 de gener de 2021

DOGC núm. 8308, de 5 de gener de 2021

 

2020

- DOGC núm. 8083 A, de 12 de març

- DOGC núm. 8084 A, de 13 de març

- DOGC núm. 8084 B, de 13 de març

- DOGC núm. 8085 A, de 15 de març

- DOGC núm. 8089 , de 19 de març

- DOGC núm. 8092, de 22 de març

- DOGC núm. 8098, de 28 de març

- DOGC núm. 8101A, d'1 d'abril

- DOGC núm. 8107, de 9 d'abril

- DOGC núm. 8110, de 13 d'abril

- DOGC núm. 8117, de 21 d'abril

DOGC núm. 8119, de 23 d'abril

- DOGC núm. 8123, de 29 d'abril

- DOGC núm. 8126A, de 5 de maig

- DOGC núm. 8128, de 7 de maig

- DOGC núm. 8133, de 14 de maig

- DOGC núm. 8137, de 20 de maig

- DOGC núm. 8139, de 22 de maig

DOGC núm. 8146, de 3 de juny

DOGC núm. 8158, de 19 de juny

- DOGC núm. 8161, de 24 de juny de 2020

DOGC núm. 8173, de 9 de juliol de 2020

DOGC núm. 8188, de 29 de juliol de 2020

DOGC núm. 8205, de 20 d'agost de 2020

DOGC núm. 8213, de 29 d'agost de 2020

DOGC núm. 8244, de 9 d'octubre de 2020

DOGC núm. 8248, de 16 d'octubre de 2020

DOGC núm. 8250, de 20 d'octubre de 2020

DOGC núm. 8254, de 25 d'octubre de 2020

DOGC núm. 8266, de 9 de novembre de 2020

DOGC núm. 8271, de 14 de novembre de 2020

DOGC núm. 8277, de 21 de novembre de 2020

DOGC núm. 8288, de 5 de desembre de 2020

 

PUBLICACIONS BOE

Codi electrònic amb la normativa estatal i autonòmica de la "Crisi Sanitària Covid-19"

- BOE núm. 62,  d'11 de març:

- BOE núm. 65, de 13 de març:

- BOE núm. 67, de 14 de març:

- BOE núm. 68, de 15 de març:

- BOE núm. 73,  de 18 de març:

- BOE núm. 78, de 21 de març:

- BOE núm. 79, de 22 de març:

- BOE núm. 81,  de 24 de març:

BOE núm. 86,  de 28 de març:

- BOE núm. 87, de 29 de març:

- BOE núm. 88,  de 30 de març:

- BOE núm. 91, d'1 d'abril:

- BOE núm. 102, de 12 d'abril:

BOE núm. 105, de 15 d'abril:

BOE núm. 112, de 22 d'abril:

- BOE núm. 116, de 25 d'abril

- BOE núm. 118, de 29 d'abril

- BOE núm. 121, d'1 de maig

- BOE núm. 123, de 3 de maig

- BOE núm. 126, de 6 de maig

- BOE núm. 134, de 13 de maig

- BOE núm. 138, de 16 de maig de 2020

- BOE núm. 142, de 20 de maig

- BOE núm. 143, de 21 de maig

- BOE núm. 144, de 22 de maig

- BOE núm. 145, de 23 de maig

- BOE núm. 146, de 24 de maig

- BOE núm. 150, de 27 de maig

- BOE núm. 153, de 30 de maig de 2020

- BOE núm. 154, d'1 de juny de 2020

- BOE núm. 159, de 6 de juny de 2020

- BOE núm. 160, de 6 de juny de 2020

BOE núm. 163, de 10 de juny de 2020

BOE núm. 169, de 17 de juny de 2020

BOE núm. 187, de 8 de juliol de 2020

BOE núm. 282, de 25 d'octubre de 2020

BOE núm. 291, de 4 de novembre de 2020

 

NOTÍCIES 

- Notícia: El Govern aprova un segon decret de mesures urgents per mitigar els efectes de la pandèmia del coronavirus sobre l'economia, l'activitat productiva i l'ocupació

- Notícia: El Govern català anuncia un Decret llei per poder celebrar plens municipals a distància (encara no publicat al  DOGC)

- La Diputació de Tarragona modifica el calendari de pagament de tributs a través de BASE per alleugerir la càrrega econòmica de la ciutadania davant la crisi del COVID-19

 

ACTUALITAT, CONSULTES I INFORMES

  • CONSULTES SAM

- Creació borses de voluntariat per a fer front al COVID-19

CONTRACTACIÓ - Novetats COVID-19

- Durant l'estat d'alarma les entitats locals poden substituir la fiscalització prèvia per un control financer posterior?

La funció interventora en la tramitació d'emergència.En quin moment s'han d'emetre informe de funció interventora si es tramita un procediment d'emergència?

- Estat d'alarma i tramitació de Plans Econòmic Financers. Cal tramitar l'aprovació del pla econòmic financer estant en estat d'alarma si l'Entitat local ha aprovat la liquidació incomplint l'objectiu d'estabilitat i / o regla de la despesa o adoptar noves mesures en cas d'incompliment del primer exercici del pla econòmic financer?

- Estat d'alarma COVID-19 i afectacions en la planificació i gestió dels recursos humans dels ens locals

Quines activitats estan permeses i quines suspeses durant l'estat d'alarma declarat per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19?

- Efectes de la DA 8a del RDllei 11/2020, de 31 de març, en els peus de recursos a incorporar en les resolucions administratives - COVID-19

- Suspensió dels contractes públics com a conseqüència del COVID-19 o les mesures adoptades per l'Estat, las CCAA o l'Administració local per combatre'l

- GUIA: Recomanacions als ajuntaments per a una tornada segura a la feina presencial – COVID 19

- La desescalada i la seva afectació en l'àmbit de les activitats - COVID19

- Incidència del COVID-19 sobre el Pla de Seguretat i Salut en el treball de les obres

- Possibilitat de deixar de cobrar la taxa per les taules i cadires de les terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració

- Afectació dels contractes de concessió d'obra i/o servei vigents com a conseqüència del Covid-19 o les mesures adoptades per l'Estat, las CCAA o l'Administració local per combatre'l

Consulta: Publicitat de la contractació d'emergència

FAQs d'àmbits d'interès local en matèria de desconfinament

Qüestions pràctiques relatives a la indemnització o compensació econòmica dels contractes afectats per la pandèmia Covid-19 i les mesures adoptades per fer-li front

 

  • ALTRES

- Suspensió de terminis administratius i suspensió de terminis de prescripció i caducitat atesa la situació d'emergència sanitària generada pel risc de propagació SARS-COV-2 (Covid – 19)

- Nota en relació amb l'adopció de disposicions i mesures de contenció davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i l'obligació de remissió de la informació a la Comunitat Autónoma (en compliment de l'Ordre SND/234/2020, de 15 de març, BOE núm. 68 de 15 de març de 2020)

- Consultes sobre el COVID-19 de l'Agència Espanyola de Protecció de dades

- Nota en relació amb els tractaments de dades personals relacionats amb les mesures per fer front al COVID-19. Autoritat Catalana de Protecció de Dades

- Nota en relació amb el procediment d'obtenció de les xifres oficials de població a 1 de gener de 2020, davant l'estat d'alarma ocasionat pel COVID-19

- Nota informativa Ministeri Política Terrritorial i Funció Pública sobre la possibilitat que els òrgans representatius locals i de govern (plens, juntes de govern, comissions de ple), així com altres òrgans col·legiats locals (com a juntes de contractació) puguin reunir-se de manera telemàtica i adoptar acords durant l'estat d'alarma

- Junta Consultiva de Contractació de l'Estat. Interpretación de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19, en relación con las licitaciones de los contratos públicos

- Consideracions de l'Advocacia General de l'Estat en relació a l'activitat econòmica que es pot desenvolupar i sota quines condicions. Crisi sanitària COVID-19

- Informe de l'Advocacia General de l'Estat referent a la suspensió dels terminis prevista en la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020. Crisi sanitària COVID-19

- Consultes sobre la suspensió dels procediments de convocatòria de subvencions COVID-19

Nota de la Comissió Permanent del Consell d'Empadronament, en sessió telemàtica de 31 de març de 2020, sobre la tramitació de certificats d'empadronament per a sol·licitar la moratòria en el pagament de quotes hipotecàries de col·lectius vulnerables a conseqüència del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID19.

- Nou termini límit per la tramesa de les dades de les retribucions del personal. ISPA 2020

- Informe OIReSCON. Impacte en la contractació pública de les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma com a conseqüència del COVID-19

- Actuacions de neteja i desinfecció en espais i instal·lacions de concurrència pública

- Recomanacions per al repartiment d'aliments a domicili i pels establiments alimentaris

Habilitació d'espais municipals per tal de mantenir els fèretres en aplicació del Decret Llei 10/2020, de 27 de març

- Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l'efecte del coronavirus SARS-CoV-2

- Nota de l'INE sobre la càrrega de variacions padronals del mes de març, fitxers HppmmmAI.420, i contingut dels fitxers de devolució HppmmmIA.420, generats en la situació de l'estat d'alarma motivat pel COVID19.

Actualitat: Reforç dels canals d'atenció a les víctimes de violència masclista durant el confinament

Informe jurídic sobre les conseqüències del Covid 19 en els contractes d'arrendament d'habitatge i de local comercial

Actualitat: L'Agència de Residus de Catalunya considera que els ens locals poden valorar la conveniència d'obrir el servei de deixalleria si es poden garantir condicions de seguretat

- Actualitat: Preguntes freqüents i respostes per a professionals de l'àmbit funerari i de l'administració local. Cementiris i pluralitat de creences

Consulta: Mesures d'actuació en les empreses del sector d'alimentació amb la COVID-19

- Consulta de l'Advocacia General de l'Estat sobre la tipificació i competència administrativa per a tramitar i resoldre procediments sancionadors per incompliment de les limitacions imposades durant l'estat d'alarma

- Actualitat: Actualització del Pacte d'Estat contra la violència de gènere durant l'estat d'alarma

Actualitat: Informació a la seu electrònica sobre la sol·licitud genèrica adreçada a la Diputació de Tarragona

- Actualitat: Comunicat de l'AEPD en relació amb la presa de temperatura per part de comerços, centres de treball i altres establiments

El Consell d'Empadronament aprova el nou calendari del procediment d'obtenció de xifres de població 1-1-2020 després de la COVID19

- Instrucció 2/2020 de la Direcció general de contractació pública sobre l'aixecament de suspensió de contractes, les modificacions, la represa de terminis i les noves contractacions com a conseqüència de la desescalada de les mesures derivades del COVID-19

Gestió de la nova prestació d'Ingrés Mínim Vital - Institut Nacional de la Seguretat Social

 

MODELATGE

- Model de Resolució per adoptar Mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-CoV-2 (coronavirus) Versió 01

- Model de Resolució per adoptar Mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-CoV-2 (coronavirus) Versió 02

- Model de Resolució per adoptar mesures excepcionals en relació al mercat de venda no sedentària fora d'establiment comercial

- Document acreditatiu de la necessitat de desplaçament per motius laborals (Estat d'alarma per coronavirus, RD 463/2020, de 14 de març)

- Resolució per tal d'enumerar quins són els contractes de centres educatius que han estat suspesos, així com per requerir als contractistes dels altres contractes relacionats que desitgin que se'ls adoptin les mesures excepcionals de suspensió dels contractes en relació a la prevenció del SARS-CoV-2 (coronavirus)

- Mesures excepcionals en relació a l'avocació de competències de l'alcaldia

- Mesures excepcionals en relació a la revocació de la delegació de competències de l'alcaldia

- Expedient de suspensió de contracte d'obres a instància del contractista, en aplicació del Reial decret llei 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del covid-19

Expedient de suspensió de contractes de serveis i subministraments de prestació successiva a instància del contractista, com a conseqüència del COVID-19

Model d'Informe-proposta d'assignació temporal de funcions al personal de l'ajuntament com a conseqüència del covid-19

- Expedient de finalització de la suspensió de contractes d'obra

- Expedient de finalització de la suspensió de contractes de serveis i subministraments de prestació successiva

Expedient contractació emergència sota la vigència de l'estat d'alarma provocat per Covid-19

Expedient d'ampliació del termini inicial/de la pròrroga en curs del contracte de serveis i de subministrament distints dels de prestació successiva, en aplicació del Reial decret llei 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19

- Expedient de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa del domini públic

Model de Resolució per ordenar la neteja dels centres educatius per procedir a la preinscripció escolar per l'educació infantil, primària i ESO

Resolució d'aprovació del Pla de contingència de l'Ajuntament per a un retorn segur a la feina presencial - COVID19

Resolució d'aprovació del Pla d'adequació de l'activitat de l'ajuntament a la fase corresponent – COVID-19

Resolució d'aprovació del Pla d'adequació dels espais públics – OrdreSND/427/2020- COVID-19

Expedient de modificació de contracte de serveis d'interpretació artística i espectacles de quantia no superior a 50.000 euros a conseqüència del COVID-19 (art. 4.1 RDllei 17/2020)

Expedient de resolució de contracte de serveis d'interpretació artística i espectacles de quantia no superior a 50.000 euros a conseqüència del COVID-19 (art. 4.2 RDllei 17/2020)

Aixecament de la suspensió dels termes i terminis administratius i processals, d'acord amb el Reial Decret 537/2020 (aixecament parcial de les mesures excepcionals adoptades en relació a la prevenció del SARS-CoV-2 (coronavirus)

Expedient d'abonament d'indemnització per contractes d'obres suspesos com a conseqüència de la situació de fet creada pel COVID-19 o les mesures adoptades per l'estat, la comunitat autònoma o l'administració local per a combatre'l

Expedient d'abonament d'indemnització per contractes de serveis i subministraments de prestació successiva suspesos com a conseqüència de la situació de fet creada pel COVID-19 o les mesures adoptades per l'estat, la comunitat autònoma o l'administració local per a combatre'l

Expedient de restabliment de l'equilibri econòmic de la concessió paralitzada com a conseqüència de la COVID-19 i mesures adoptades per combatre-la

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

23
dissabte
octubre 23, 2021
Esdeveniments d'avui
20-10-21 02:00:00 CEST - 31-10-21 01:59:59 CEST
15-10-21 02:00:00 CEST - 31-10-21 01:59:59 CEST
04-10-21 02:00:00 CEST - 01-11-21 00:59:59 CET
04-10-21 02:00:00 CEST - 01-11-21 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica