Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

INFORMACIÓ D'INTERÈS LOCAL SOBRE EL CORONAVIRUS (COVID-19)

Objecte:

El passat 11 de març, l'OMS va declarar el COVID-19 com a pandèmia. 

Amb Reial Decret 463/2020, de 14 de març, el Govern de l'Estat, declara l'estat d'alarma a tot el territori nacional i amb una durada de 15 dies naturals, com a conseqüència de la crisis sanitària actual ocasionada pel COVID-19 i preveu una sèrie de mesures per protegir la salut i seguretat de la ciutadania, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública. 

Davant aquesta situació, tant l'Administració de l'Estat com la de la Generalitat de Catalunya han dictat tot un seguit de Resolucions i Instruccions que contenen diferents mesures dirigides a la prevenció i contenció de la pandèmia.

És per això que en aquesta publicació anirem actualitzant tota la informació d'organismes oficials referent a la prevenció i control del Covid-19, que pugui ser d'interès per a tots els ens locals.

Dades de contacte de les diferents unitats del Servei d'Assistència Municipal - SAM


Observacions:

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL CORONAVIRUS COVID-19 EN RELACIÓ AMB L'ACTIVITAT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I EL SAM

PUBLICACIONS BOE

Codi electrònic amb la normativa estatal i autonòmica de la "Crisi Sanitària Covid-19"

- BOE núm. 62,  d'11 de març:

- BOE núm. 65, de 13 de març:

- BOE núm. 67, de 14 de març:

- BOE núm. 68, de 15 de març:

- BOE núm. 73,  de 18 de març:

- BOE núm. 78, de 21 de març:

- BOE núm. 79, de 22 de març:

- BOE núm. 81,  de 24 de març:

BOE núm. 86,  de 28 de març:

- BOE núm. 87, de 29 de març:

- BOE núm. 88,  de 30 de març:

- BOE núm. 91, d'1 d'abril:

 

PUBLICACIONS DOGC

Normativa sobre la situació de pandèmia pel SARS-CoV-2

- DOGC núm. 8083 A, de 12 de març

- DOGC núm. 8084 A, de 13 de març

- DOGC núm. 8084 B, de 13 de març

- DOGC núm. 8085 A, de 15 de març

- DOGC núm. 8089 , de 19 de març

- DOGC núm. 8092, de 22 de març

- DOGC núm. 8098, de 28 de març

- DOGC núm. 8101A, d'1 d'abril

NOTÍCIES 

- Notícia: El Govern aprova un segon decret de mesures urgents per mitigar els efectes de la pandèmia del coronavirus sobre l'economia, l'activitat productiva i l'ocupació. (encara no publicat al  DOGC)

- Notícia: El Govern català anuncia un Decret llei per poder celebrar plens municipals a distància (encara no publicat al  DOGC)

- La Diputació de Tarragona modifica el calendari de pagament de tributs a través de BASE per alleugerir la càrrega econòmica de la ciutadania davant la crisi del COVID-19

 

ACTUALITAT, CONSULTES I INFORMES

- Suspensió de terminis administratius i suspensió de terminis de prescripció i caducitat atesa la situació d'emergència sanitària generada pel risc de propagació SARS-COV-2 (Covid – 19)

- Nota en relació amb l'adopció de disposicions i mesures de contenció davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i l'obligació de remissió de la informació a la Comunitat Autónoma (en compliment de l'Ordre SND/234/2020, de 15 de març, BOE núm. 68 de 15 de març de 2020)

- Creació borses de voluntariat per a fer front al COVID-19

- Consultes sobre el COVID-19 de l'Agència Espanyola de Protecció de dades

- Nota en relació amb els tractaments de dades personals relacionats amb les mesures per fer front al COVID-19. Autoritat Catalana de Protecció de Dades

- Nota en relació amb el procediment d'obtenció de les xifres oficials de població a 1 de gener de 2020, davant l'estat d'alarma ocasionat pel COVID-19

- Nota informativa Ministeri Política Terrritorial i Funció Pública sobre la possibilitat que els òrgans representatius locals i de govern (plens, juntes de govern, comissions de ple), així com altres òrgans col·legiats locals (com a juntes de contractació) puguin reunir-se de manera telemàtica i adoptar acords durant l'estat d'alarma

- Junta Consultiva de Contractació de l'Estat. Interpretación de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19, en relación con las licitaciones de los contratos públicos

- Consideracions de l'Advocacia General de l'Estat en relació a l'activitat econòmica que es pot desenvolupar i sota quines condicions. Crisi sanitària COVID-19

- Informe de l'Advocacia General de l'Estat referent a la suspensió dels terminis prevista en la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020. Crisi sanitària COVID-19

- Durant l'estat d'alarma les entitats locals poden substituir la fiscalització prèvia per un control financer posterior?

- Consultes sobre la suspensió dels procediments de convocatòria de subvencions COVID-19

Nota de la Comissió Permanent del Consell d'Empadronament, en sessió telemàtica de 31 de març de 2020, sobre la tramitació de certificats d'empadronament per a sol·licitar la moratòria en el pagament de quotes hipotecàries de col·lectius vulnerables a conseqüència del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID19.

- Estat d'alarma i tramitació de Plans Econòmic Financers. Cal tramitar l'aprovació del pla econòmic financer estant en estat d'alarma si l'Entitat local ha aprovat la liquidació incomplint l'objectiu d'estabilitat i / o regla de la despesa o adoptar noves mesures en cas d'incompliment del primer exercici del pla econòmic financer?

- Estat d'alarma COVID-19 i afectacions en la planificació i gestió dels recursos humans dels ens locals

Quines activitats estan permeses i quines suspeses durant l'estat d'alarma declarat per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19?

Contractació - Novetats COVID-19

La funció interventora en la tramitació d'emergència.En quin moment s'han d'emetre informe de funció interventora si es tramita un procediment d'emergència?

 

MODELATGE

- Model de Resolució per adoptar Mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-CoV-2 (coronavirus) Versió 01

- Model de Resolució per adoptar Mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-CoV-2 (coronavirus) Versió 02

- Model de Resolució per adoptar mesures excepcionals en relació al mercat de venda no sedentària fora d'establiment comercial

- Document acreditatiu de la necessitat de desplaçament per motius laborals (Estat d'alarma per coronavirus, RD 463/2020, de 14 de març)

- Resolució per tal d'enumerar quins són els contractes de centres educatius que han estat suspesos, així com per requerir als contractistes dels altres contractes relacionats que desitgin que se'ls adoptin les mesures excepcionals de suspensió dels contractes en relació a la prevenció del SARS-CoV-2 (coronavirus)

- Mesures excepcionals en relació a l'avocació de competències de l'alcaldia

- Mesures excepcionals en relació a la revocació de la delegació de competències de l'alcaldia

- Expedient de suspensió de contracte d'obres a instància del contractista, en aplicació del Reial decret llei 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del covid-19

Expedient de suspensió de contractes de serveis i subministraments de prestació successiva a instància del contractista, com a conseqüència del COVID-19

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

04
dissabte
abril 04, 2020
Esdeveniments d'avui
19-03-20 01:00:00 CET - 01-05-20 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica