Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: DECRET 49/2017, de 23 de maig, de modificació del Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Objecte:

Aquest Decret modifica el Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge :

Disposicions addicionals

Primera. Supressió d'unitats administratives

Se suprimeixen les unitats administratives següents:

- De la Subdirecció General d'Assistència Jurídica i Règim Local: El Servei de Règim Local
- ...
- Les delegacions territorials de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre.

Segona. El personal funcionari i la resta de personal de l'Administració de la Generalitat que resultin afectats per les modificacions orgàniques d'aquest Decret continuaran percebent la totalitat de les seves retribucions, amb càrrec als crèdits als quals s'imputaven, fins que s'adoptin les disposicions de desplegament d'acord amb la normativa vigent i es duguin a terme les adaptacions pressupostàries i de relacions de llocs de treball corresponents.

Article 2. Es modifica l'article 44 del Decret 262/2016, de 7 de juny, que queda redactat de la manera següent:

Article 44. Subdirecció General d'Assistència Jurídica i Règim Local

La Subdirecció General d'Assistència Jurídica i Règim Local té les funcions següents:

a) Prestar l'assessorament tècnic i jurídic en l'aplicació de la normativa en matèria de règim local.

b) Impulsar, organitzar i divulgar les matèries d'interès jurídic i organitzatiu, que afecten els ens locals.

c) Assessorar i informar els ens locals en matèria de règim local i d'organització territorial.

d) Col·laborar, amb l'òrgan competent en matèria de formació, en el disseny de les activitats formatives destinades al personal dels ens locals i els seus càrrecs electes.

e) Proposar l'establiment de criteris per a la provisió dels llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional i exercir la resta de funcions que la normativa vigent atribueix a la Direcció General d'Administració Local en aquesta matèria.

f) Coordinar l'assistència als ens locals en matèria de personal i en matèria de patrimoni, en els casos subjectes a la intervenció de l'Administració de la Generalitat.

g) Coordinar l'execució del Mapa municipal de Catalunya.

h) Coordinar les qüestions relatives a demarcacions territorials i emetre'n l'informe, així com tramitar els expedients corresponents.

i) Coordinar els serveis territorials d'Administració Local en matèria d'estudi de les ordenances, dels actes i dels acords dels ens locals de Catalunya, a excepció dels relatius a hisendes locals, i en el tràmit de qualsevol altra qüestió relacionada amb l'àmbit competencial de la Subdirecció General.

j) Gestionar la participació de la Secretaria d'Administracions Locals a la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya per al desenvolupament i la implantació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,accés a la informació pública i bon govern, en l'àmbit local.

k) Fer el seguiment de les reunions i dels acords de la Comissió mixta de traspàs de serveis i recursos de les diputacions a la Generalitat o als consells comarcals.

l) Exercir la secretaria del Ple de la Comissió de Govern Local de Catalunya, de la Subcomissió de Règim Jurídic i Administratiu i de la Subcomissió en matèria de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments de Catalunya, totes dues de la Comissió de Govern Local de Catalunya, així com de la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya i de la Comissió mixta de traspàs.

m) Coordinar la representació de la Direcció General en els òrgans col·legiats on està representada.

n) Gestionar el Registre del sector públic local de Catalunya i el Registre de les organitzacions associatives d'entitats locals.

o) Coordinar i supervisar qualsevol assumpte en matèria d'assistència jurídica i règim local i, concretament, els expedients relatius a les sol·licituds de dictamen de la Comissió Jurídica Assessora; a la creació, modificació i supressió d'ens locals, i a la toponímia i la simbologia dels ens locals.

p) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Publicació oficial:

DOGC núm. 7377, de 25 de maig de 2017.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

06
diumenge
desembre 06, 2020
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica