Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: DECRET 75/2006, d'11 d'abril, de desplegament de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i adolescents, en l'àmbit sancionador

Objecte: És objecte d'aquest Decret el desplegament parcial de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i dels adolescents i de modificació de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció, per establir les concrecions necessàries per a l'aplicació de les prohibicions establertes en matèria d'imatges, missatges, objectes, publicacions, material audiovisual, premsa, radio, televisió i publicitat adreçada a les i als infants i adolescents així com, per determinar els òrgans amb competències en l'àmbit sancionador establert per la dita Llei.

El Govern de la Generalitat pot delegar en els Consells Comarcals i en els Ajuntaments de més de 5.000 habitants la incoació, instrucció i resolució dels expedients sancionadors regulats al capítol III del present Decret, amb excepció dels que són competència del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, en els termes regulats pels articles 137 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 25.3 de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, de l'organització comarcal de Catalunya. L'acord de delegació ha d'incloure les aportacions econòmiques corresponents que es convinguin.

Es deroga el Decret 313/1996, de 17 de setembre, pel qual es determina la capacitat sancionadora en l'àmbit d'atenció i protecció de la infància i l'adolescència i aquelles altres disposicions de rang igual o inferior que s'oposin a aquest Decret.

Data que entra en vigor: Aquest Decret entrarà en vigor al mes de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Publicació oficial: DOGC 4614, de 13 d'abril de 2006.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa. Aquesta norma forma part de la reunió trimestral 2/2006)


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

27
diumenge
setembre 27, 2020
Esdeveniments d'avui
24-09-20 11:58:00 CEST - 02-10-20 12:58:00 CEST
22-09-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica