Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: DECRET 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública

Objecte:

És objecte del Decret desenvolupar els títols I i II, i els capítols I, II, i III de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Títol I Disposicions generals

Capítol III Administracions locals. Tenen la consideració d'entitats del sector públic de les administracions locals, en tot cas, les entitats amb personalitat jurídica pròpia que consten inscrites amb aquesta condició al Registre del sector públic local de Catalunya.

Tenen també la consideració d'entitats del sector públic de les administracions locals de Catalunya les entitats següents:

a) Els organismes autònoms locals.
b) Les entitats públiques empresarials locals.
c) Les societats mercantils locals amb capital íntegrament públic.
d) Les societats mercantils de capital mixt, amb capital majoritari d'un ens local o adscrites a un ens local. e) Els consorcis adscrits a un ens local.
f) Les fundacions adscrites a un ens local.

 

Es regulen també els alts càrrecs i el personal directiu local.

Capítol IV. Desenvolupa la Llei 19/2019 en relació amb les persones i entitats privades obligades a subministrar informació a les administracions públiques responsables.

 

Títol II Publicitat activa

Els capítols estan dedicats a la regulació de les obligacions generals de publicitat i forma de publicació, a la organització institucional de les administracions públiques i l'estructura administrativa, al personal al servei de les administracions públiques (plantilles, accés a la funció pública, agendes, retribucions, etc.), i als alts càrrecs i personal directiu, entre d'altres.  S'estableixen també requisits addicionals per a les administracions locals (per exemple, en relació amb les plantilles i les indemnitzacions i dietes).

En aquest Títol II també es fa referència a la transparència en la gestió administrativa, amb articles de dedicats a la contractació pública, als convenis i a l'activitat subvencional.

Títol III Dret d'accés a la informació pública. Es desenvolupen les previsions legals relatives a l'exercici del dret d'accés (requisits de les sol·licituds, idoneïtat del sol·licitant, derivació i esmena de sol·licituds), a la inadmissió de sol·licituds (amb regulació dels límits a l'accés i a la protecció de dades personals), i a la resolució i l'accés a la informació pública.

Títol IV Reutilització de la informació pública

Títol V Òrgans competents en matèria de transparència i dret d'accés a la informació pública a l'Administració de la Generalitat i entitats del seu sector públic


Data d'entrada en vigor:

Una vegada hagin transcorregut vint dies des de la data de publicació al DOGC.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8339, d'11 de febrer de 2021.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

18
dimarts
maig 18, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica