Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge

Objecte:

Aquest decret llei té per objecte establir mesures de reforç urgents per millorar l'accés a l'habitatge, fonamentalment, mitjançant l'increment del parc d'habitatge protegit i de l'oferta general dels habitatges en règim de lloguer.

El Decret llei s'estructura en quinze articles repartits en dos capítols, sis disposicions addicionals, nou disposicions transitòries, una disposició derogatòria i set disposicions finals.


Data d'entrada en vigor:

Aquest Decret Llei entra en vigor l'endemà de la publicació al  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8032, 30 de desembre de 2019.


Observacions:

Aquest Decret Llei modifica el text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost:

- Es modifica l'art. 10.

- Es modifica el capítol IV del títol cinquè.

- S'afegeix un segon paràgraf a la disposició addicional setzena.

- Es deroga l'apartat 3 de l'article 34.

- Es modifica l'apartat 5 de l'article 34.

- S'afegeix un nou apartat, el 5 ter, a l'article 34.

- Es modifica l'apartat 5 de l'article 57.

- Es deroga la lletra g  de l'apartat 1 de l'article 58.

- Es modifica la lletra b de l'apartat 3 de l'article 65.

- Es modifica la lletra b de l'apartat 2 bis de l'article 97.

- Es modifica l'apartat 2 de la disposició addicional segona.

- S'afegeix una nova disposició transitòria, la vintena.

- Es deroguen els apartats 2 i 3 de l'article 43 .

- Es deroguen els apartats 2 i 3 de l'article 45.

- Es modifica el títol de l'article 46.

- Es modifica el paràgraf primer de l'apartat 3 de l'article 57.

- S'afegeix un nou article, el 57 bis.

- S'afegeix una nova disposició addicional, la cinquena.

Es deroguen totes les normes del mateix rang o inferior que s'oposin al que estableix aquest Decret llei i, específicament, les disposicions següents:


a) L'article 17.3 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.
b) Els articles 41.2, 43.1, 49, 50, 51 i 52 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge.
c) Els articles 33.4, 66.1.b, 66.1.c, 66.2, 66.5, 221.3, 226, 227 i l'apartat 3 de la disposició transitòria novena del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de julio


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

16
diumenge
maig 16, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica