Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: DECRET LLEI 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic

Objecte:

MESURES EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Al marge de les mesures de caràcter bàsic de la reducció de terminis i increment dels llindars dels procediments oberts simplificats del Reial Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el Decret llei 5/2021 aprova les següents mesures:

1.- Mesures de reducció de terminis:

Es promouen les consultes preliminars de mercat per facilitar la concurrència i la participació de petites i mitjanes empreses, i afavorir la presentació de solucions innovadores per part de les strat-ups, establin un màxim d'un mes.
La tramitació d'aquests contractes serà per urgència, reduint terminis i gaudint de preferència en la seva tramitació.

2.- Mesures de simplificació i agilització de tràmits: 

Es dissenyaran i aprovaran plecs tipus de clàusules administratives i models o formularis de prescripcions tècniques per homogeneïtzar i agilitzar els processos de contractació per part de la Direcció General de Contractació Pública i les Entitats locals. Així, s'eliminaran tràmits com l'informe dels serveis jurídics.

Els models hauran d'incorporar, entre altres, algun dels criteris d'adjudicació i/o condicions especials d'execució com ara millores salarials o de les condicions laborals; estabilitat laboral; incorporació de persones en risc d'exclusió, etc.

Pel que fa als contractes per lots, es procurarà establir una limitació de licitació o d'adjudicació en relació amb el nombre de lots amb la finalitat d'afavorir l'accés de les petites i mitjanes empreses.
En els contractes autoritzats pel Govern es substitueix "l'informe econòmic preceptiu" per una certificació on s'especifiqui que el contracte és finançat amb aquest fons.

3.- Creació d'una Comissió mixta de Seguiment per seguir l'execució d'aquest tipus de contractes. Aquesta de manera consultiva, farà recomanacions i informes en relació amb el seguiment dels contractes que es publicaran al Portal de Contractació pública de la Generalitat.

4.- Es facilitarà l'accés a les pimes i a les empreses d'economia social, i de sectors emergents; així com es vetllarà per incorporar en l'àmbit de la contractació pública criteris socials, mediambientals, de digitalització i d'innovació i responsabilitat social corporativa.

 

MESURES EN MATÈRIA DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Entre altres mesures en matèria de gestió pressupostària es destaquen les següents:

1.- Els crèdits pressupostaris finançats amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU hauran d'estar identificats amb un codi de fons de finançament específic.

2.- S'identificaran les depeses imputades als diferents projectes o iniciatives mitjançant el codi de referència únic del projecte o iniciativa que hagi assignat l'Autoritat de gestió nacional del programa o mecanisme comunitari corresponent, així com el de l'entitat a què corresponguin.

3.- Es podran adquirir compromisos de despesa de caràcter pluriennal en el cas d'expedients que es financin amb aquests fons europeus, però no més enllà del 2026 en el cas del MRR, i del 2023 en el del FR-EU.

 

MESURES EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS I AJUTS

1.- Possibilitat de publicar de manera simultània les bases reguladores i les convocatòries de les subvencions.

2.- Possibilitat de substituir l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social per una declaració responsable, quan l'import de la subvenció sigui inferior a 10.000 euros, així com, en alguns casos, no caldrà aportar justificants de despesa i n'hi haurà prou amb presentar el compte justificatiu.

 

MESURES EN MATÈRIA DE CONVENIS I CONSORCIS

1.- L'execució dels fons provinents de l'MRR en l'àmbit local o quan en siguin beneficiàries entitats privades es farà mitjançant la subscripció de convenis o bé la constitució de consorcis entre administracions.

2.- Habilitació d'espais de diàleg per garantir la participació del sector privat en la implementació de les actuacions derivades de l'MRR i de l'FR-EU.

3.- Caràcter preferent i tramitació àgil i simplificada en els convenis subscrits entre administracions o amb el sector privat que tinguin a veure amb la gestió dels fons procedents de l'MRR. Es podran formalitzar de forma anticipada, encara que no tinguin efectes fins a l'exercici pressupostari següent, i l'administració podrà avançar fins al 50% de l'import total a percebre, per tal que es puguin dur a terme les actuacions preparatòries prèvies a les que finalment seran finançades.

4.- Publicació de tots els convenis formalitzats amb l'administració catalana al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.

5.- Els consorcis de cooperació podran executar projectes conjunts entre administracions o amb el sector privat; atorgar línies d'ajuda a particulars, empreses o municipis; convocar licitacions públiques; promocionar  I'R+D+I promocionar; entre altres. La durada màxima d'aquests consorcis serà de 6 anys des de la seva constitució, durada equivalent a la dels projectes Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT.

 

MESURES EN MATÈRIA DE FUNCIÓ PÚBLICA 

1.- Com a regla general es treballarà per programes i les tasques seran desenvolupades pel personal que actualment treballa a l'administració, mitjançant mesures de mobilitat i flexibilitat.

2.- S'habilitarà la possibilitat que es pugui comptar amb personal interí o laboral temporal amb nomenaments i contractacions de durada inferior als quatre anys.

3.- S'instaura la figura de la direcció de programes amb l'objectiu d'avançar cap a la professionalització de l'administració incorporant personal altament qualificat, amb contractes per un període màxim de quatre anys.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

14
divendres
maig 14, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica