Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: DECRET LLEI 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d'habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer

Objecte:

El Decret llei impulsa l'habitatge de lloguer a Catalunya, regula jurídicament una nova tipologia habitacional i actualitza els preus dels mòduls de l'habitatge de protecció oficial per estimular-ne la construcció.

Pel que fa a la nova tipologia habitacional, el Decret llei regula els allotjaments amb espais comuns complementaris. Aquests es caracteritzen perquè, malgrat tenir una superfície de l'espai privatiu inferior a la fixada per a la resta de tipologies d'habitatge, la suma de l'espai privat i la part proporcional que li correspon dels espais comuns complementaris no pot ser inferior a la superfície mínima establerta a la normativa d'habitabilitat.

Els espais comuns complementaris queden definits com els espais d'ús compartit d'un edifici, diferents dels elements comuns obligatoris per la normativa que complementen l'ús i gaudi dels espais privats.

Així mateix, en aquesta nova tipologia d'habitatges es prohibeix la divisió en propietat horitzontal.

El Decret llei estableix les condicions mínimes d'habitabilitat dels espais comuns complementaris dels habitatges i de la part privativa d'aquests allotjaments fins que s'adapti a la nova normativa el Decret que les regulava fins ara. En relació amb les superfícies mínimes dels allotjaments, manté les establertes reglamentàriament, si bé, mitjançant les noves previsions, part de la superfície es pot destinar a espais comuns complementaris.

Mitjançant aquest Decret es modifiquen les següents disposicions:

- Es modifica el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. S'afegeix una disposició transitòria, la cinquena bis, relativa als "Preus de venda i rendes màxims d'acord amb el règim anterior". S'actualitzen els preus de venda i les rendes màximes que regiran per als habitatges amb protecció oficial de règim general i especial que es qualifiquin a partir de l'entrada en vigor del Decret llei i que estiguin subjectes al sistema de determinació de preus de venda i de rendes màximes establert pel règim anterior.

- Es modifica l'apartat 2 de l'article 100 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que fa a la necessitat de la previsió d'una reserva complementària de terrenys per a sistemes d'espais lliures i equipaments en cas que la modificació del planejament comporti un augment de la densitat de l'ús residencial, sense increment de l'edificabilitat, per facilitar així les condicions urbanístiques per a la seva implantació, equiparant-los als habitatges de protecció pública. 

- Es modifica la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. En concret, a l'article 3, s'afegeixen dues noves lletres, la p (allotjament amb espais comuns complementaris) i la q (espais comuns complementaris); s'afegeix un nou apartat, el 7, a l'article 18; s'afegeix un nou article, el 18bis, relatiu als allotjaments amb espais comuns complementaris; es modifica l'apartat 7 de l'article 26; s'afegeix un nou apartat, el 7, a l'article 130 de la Llei del dret a l'habitatge en què s'indica que les administracions públiques i les entitats del sector públic han de cedir les dades i documentació sobre rendes de lloguer d'habitatges a l'administració competent per fer les tasques de control i sanció sobre contenció de rendes.

- Es modifica la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge. S'afegeix un nou apartat, el 3, a l'article 9


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

12
dimecres
maig 12, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica