Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Instrucción 9/2019, de 25 de septiembre, de la Junta Electoral Central, de aplicación a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado de 10 de noviembre de 2019, de la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en su redacción dada por la Ley Orgánica 2/2016

Descripció:

Instrucció 9/2019, de 25 de setembre, de la Junta Electoral Central, d'aplicació a les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat de 10 de novembre de 2019, de la disposició addicional setena de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en la seva redacció donada per la Llei Orgànica 2/2016.


Objecte:

L'objecte de la present Instrucció consisteix a aclarir i concretar les especialitats legals  que  resulten  aplicables  a les  eleccions  al  Congrés  dels    Diputats  i  al Senat de 10 de novembre de 2019, com a conseqüència de la modificació duta a terme per la disposició addicional única de la Llei Orgànica 2/2016. Així mateix, la Junta ha optat per exercir la facultat prevista en aquesta disposició legal, ampliant el termini previst  per a la    presentació  de  representants  i  la  constitució  de  coalicions electorals, en els termes que s'indiquen posteriorment.

En concret, aquesta la Junta Electoral Central estima convenient acceptar la sol·licitud que li  han  fet  arribar  algunes  corporacions  locals  en  el  sentit  de  permetre  que  els Ajuntaments puguin avançar la data prevista per realitzar el sorteig de membres de les Taules electorals. Aquest sorteig està previst, amb caràcter general, que es realitzi entre  els  dies  vintè  cinquè  i  vintè  novè  posteriors  a la    convocatòria (article 26.4 de la LOREG), la qual cosa en aquestes eleccions correspondria als dies 19 i 23 d'octubre. La seva aplicació literal a aquest procés electoral reduiria el període del que disposen aquestes entitats per tramitar les notificacions i resoldre les excuses dels electors, en haver-se escurçat en una setmana el període electoral, la qual cosa pot resultar especialment problemàtic per als municipis amb major població. Per facilitar aquesta tasca, en aquesta Instrucció s'habilita als Ajuntaments perquè puguin realitzar el sorteig a partir del 15 d'octubre, data de publicació de les candidatures proclamades, mantenint com a data final la prevista amb caràcter general en la LOREG, això és, el 23 d'octubre.


Data d'entrada en vigor:

D'acord amb l'article 18.6 LOREG, la present Instrucció es publicarà en el «Butlletí Oficial de l'Estat» i tindrà efectes a partir de l'endemà al de la seva publicació.


Publicació oficial:

BOE núm. 232, de 26 de setembre de 2019.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

13
dijous
maig 13, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica