Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: LEY 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos

Objecte: Aquesta Llei reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les Administracions públiques per mitjans electrònics i regula els aspectes bàsics de la utilització de les tecnologies de la informació en l'activitat administrativa; en les relacions entre les Administracions públiques, així com en les relacions dels ciutadans amb les Administracions públiques.

Gran part de la Llei té caràcter bàsic i pràcticament tot l'articulat és novedós, si bé, a grans trets podem destacar alguns articles, com ara: l'article 6 reconeix els drets dels ciutadans (per exemple el de relacionar-se amb les Administracions públiques per mitjans electrònics); l'article 12 la publicació electrònica del taulell d'anuncis; l'article 18 els sistemes de signatura electrònica per a l'actuació administrativa avançada; l'article 19 la signatura electrònica del personal al servei de les Administracions públiques; l'article 24 els registres electrònics; l'article 27 les comunicacions electròniques; la disposició addicional primera la possibilitat que els òrgans col.legiats a que es refereixen els articles 22 i següents de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es constitueixin i adoptin acords per mitjans electrònics; i, la disposició addicional sisena garanteix l'utilització de les llengües oficials de l'Estat.

Finalment, és important tenir en compte que es deroguen els articles 38.9, 45.2, 45.3, 45.4, 59.3 i disposició addicional divuitena de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

A la disposició final tercera es regulen els terminis per adaptar-se per part de les diferents Administracions públiques. Així, pels ens locals s'estableix que els drets reconeguts als ciutadans a l'article 6 de la Llei podran ser exercits en relació amb la totalitat dels procediments i actuacions de la seva competència a partir del 31 de desembre de 2009, sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin. Les Diputacions provincials podran prestar els serveis per garantir l'efectivitat d'aquets serveis en els municipis que no disposin de mitjans tècnics i organitzatius necessaris per prestar-los.

Data que entra en vigor: L'endemà de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 150, de 23 de juny de 2007.

(Trobareu l'enllaç a través de laURL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)

(Norma inclosa a la Reunió Trimestral comarques de desembre de 2007).


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

13
dijous
maig 13, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica