Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

[Actualitzat] Legislació: Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021

Descripció:

Als documents adjunts trobareu un RESUM elaborat per la Unitat de Secretaria Intervención Municipal del SAM.


Objecte:

 

- En relació a les despeses de personal

 • Durant l'any 2021, tant les retribucions del personal al servei del sector públic com la massa salarial del personal laboral podran experimentar un creixement del 0,9% respecte les vigents a 31 de desembre de 2020.
 • L'oferta d'Ocupació Pública se subjectarà a una taxa de reposició d'efectius del 100%.
 • La taxa de reposició serà del 110% per determinats àmbits o sectors que requereixin un reforç d'efectius, com ara personal que presta assistència directa als usuaris dels serveis socials i el personal d'atenció als ciutadans en els serveis públics, entre d'altres.
 • Es manté la taxa de reposició del  115% per als cossos policials
 • La contractació de personal temporal o el nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins es reserva per a casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables.
 • En el capítol II s'inclouen, entre d'altres, les normes relatives a les retribucions dels funcionaris de l'Estat.

- En relació a les normes relatives al finançament de les entitats locals:

 • Articulació de la participació de les entitats locals en els tributs de l'Estat, tant en la determinació de la seva quantia com en la forma de fer-la efectiva.
 • inclou la regulació corresponent a la revisió de l'àmbit subjectiu d'aplicació els models de participació en tributs de l'Estat aplicables als municipis, establerta l'any 2020 i de caràcter quadriennal.
 • Participació a través del Fons Complementari de Finançament amb atenció específica a les entitats locals per pèrdues de recaptació en l'IAE.
 • Compensació als ajuntaments dels beneficis fiscals concedits a persones físiques o jurídiques en els tributs locals.
 • Obligacions d'informació a subministrar per les entitats locals.
 • Normes de gestió pressupostària.
 • Atorgament de bestretes als ajuntaments per cobrir els desfasaments que es puguin causar en la gestió recaptatòria dels tributs locals.
 • Articulació del procediment per donar compliment a les compensacions de deutes ferms contrets amb l'Estat per les entitats locals, incloent-hi les que s'hagin d'aplicar com a conseqüència d'incompliments reiterats dels terminis de pagaments establerts en la normativa de mesures de lluita contra la morositat.

- Les disposicions addicionals també contenen prescripcions que afecten directament els ens locals:

 • S'estableixen els requisits per al càlcul de l'índex d'evolució dels ingressos tributaris de l'Estat en relació amb la participació que hi tenen els ens locals. Disposició addicional centèsima cinquena.
 • Es modifica l'àmbit objectiu dels Fons d'Ordenació contingut en el Fons de finançament a Entitats Locals. Disposició addicional centèsima setena.
 • Excepcionalment, les entitats locals podran concertar noves operacions d'endeutament per cancel·lar, parcialment o totalment, el seu deute pendent amb el fons en liquidació per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors quan es compleixin determinats requisits. Disposició addicional centèsima vuitena.
 • També amb caràcter excepcional, s'autoritza exclusivament per l'any 2021 la formalització de conversió de deutes a curt termini que es trobin vigents en operacions de crèdit a llarg termini per part d'entitats locals que presentin romanent de tresoreria en uns termes determinats. Disposició addicional centèsima novena.
 • Es regula la concessió de subvencions nominatives destinades al finançament del transport públic regular de viatgers de Madrid, Barcelona i Illes Canàries. Disposició addicional centèsima catorzena.
 • S'estableix un règim de subvencions al servei de transport col·lectiu urbà prestat per les entitats locals que reuneixi determinats requisits. Disposició addicional centèsima quinzena.
 • S'actualitza el límit màxim total que poden percebre els membres de  les Corporacions Locals per tots els conceptes retributius i assistències, exclosos les triennis als quals tinguin dret els funcionaris de carrera que es trobin en situació de serveis especials. Disposició addicional vint-i-novena.

- La disposició final dinovena modifica els partats 3 i 5 de l'article 212 de el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

- La disposició final trenta-quatrena modifica diversos preceptes de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.

- Disposició final trenta-setena dona una nova redacció a les lletres a) i f) de l'article 48 del TREBEP, relatiu als permisos dels funcionaris públics i les lletres b) i c) de l'article 49 relatiu als permisos per motius de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, per raó de violència de gènere i per a les víctimes del terrorisme i els seus familiars directes

- Mitjançant la disposició final quarantena d'aquesta Llei, es modifica la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

 • Així, en relació amb els mitjans propis, es dona nova redacció als apartats 2 i 4 de l'article 32, relatiu als encàrrecs dels poders adjudicadors a mitjans propis personificats, i a l'apartat 2 de l'article 33, relatiu als encàrrecs d'entitats pertanyents al sector públic que no tinguin la consideració de poder adjudicador a mitjans propis personificats, per suprimir fonamentalment l'obligació que el compliment dels requisits establerts en aquests preceptes quedin reflectits en la memòria integrant dels comptes anuals de l'ens destinatari de l'encàrrec, i, en conseqüència, l'obligació que siguin objecte de verificació per l'auditor de comptes en la realització de l'auditoria dels comptes anuals esmentats de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. A més, se suprimeix l'apartat 5 de l'article 32 de la LCSP, que disposa que l'incompliment sobrevingut de qualsevol dels requisits que estableixen els apartats 2 o 4 de l'article 32 de la LCSP esmentat, segons correspongui en cada cas, "comporta la pèrdua de la condició de mitjà propi personificat i, en conseqüència, la impossibilitat de continuar efectuant encàrrecs a la persona jurídica afectada; sense perjudici de la conclusió dels encàrrecs que estiguin en fase d'execució".
 • D'altra banda, es dona nova redacció la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 159 de la LCSP, així com al primer paràgraf de l'apartat 6 d'aquest mateix article 159 de la LCSP, per ampliar, en el cas de contractes de subministrament i de serveis, els llindars d'aplicació tant del procediment obert simplificat com del procediment obert simplificat de tramitació sumària. En concret, es preveu la possibilitat de seguir el procediment obert simplificat en els contractes de subministrament i de serveis que tinguin un valor estimat igual o inferior al previst per als contractes subjectes a regulació harmonitzada adjudicats per l'Administració General de l'Estat, els seus organismes autònoms, o les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social -és a dir, 135.000 euros-, i el procediment obert simplificat de tramitació sumària en els contractes de subministraments i de serveis que tinguin un valor estimat inferior a 60.000 euros.
 • També, s'afegeix un nou apartat a l'article 321 de la LCSP, relatiu a l'adjudicació de contractes de les entitats del sector públic que no tinguin el caràcter de poders adjudicadors, per preveure l'exclusió de l'aplicació de la LCSP esmentada als contractes entre dues societats mercantils pertanyents al sector públic que no ostentin el caràcter de poder adjudicador, sempre que es compleixin totes i cada una de les condicions que aquest precepte estableix.

 


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 341, de 31 de desembre de 2020.


Observacions:

Al BOE núm. 94, de 20 d'abril de 2021 es publica una correcció d'errades:

"Artículo 159. Procedimiento abierto simplificado.

[...]

a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea inferior a las cantidades establecidas en los artículos 21.1, letra a), y 22.1, letra a), de esta Ley, respectivamente, o a sus correspondientes actualizaciones."»

És a dir, al procediment obert simplificat dels contractes de serveis i subministramentsd en la primera redacció els límit dels imports era "igual o inferior" a llindars dels contractes SARHA Estat (139.000 €); amb la correció, el límit passa a ser "inferior" a llindars (138.999 €).

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

18
dimarts
maig 18, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica