Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (text consolidat)

Descripció: Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil.

Objecte: L'ordenació jurídica del Registre Civil. En particular, té com a finalitat regular l'organització, adreça i funcionament del Registre Civil, l'accés dels fets i actes que es fan constar en el mateix i la publicitat i els efectes que s'atorguen al seu contingut.

En relació amb els ens locals s'ha de destacar (d'acord amb la versió donada a aquests articles per la modificació realitzada per la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de jurisdicció voluntària):

1. D'acord amb l'art. 58.1, la celebració del matrimoni en forma civil correspon als alcaldes o als regidors en els qui aquells deleguin.

2. La Disposició Final 2ª apartat 2n estableix que les referències que es trobin en qualsevol norma al Jutge, Alcalde o funcionari competents per celebrar el matrimoni, han d'entendre's referides a l'Alcalde o Regidor en qui aquest delegui.

3. La Disposició Final 5ª afegeix un apartat 5è al Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'hisendes locals amb el següent tenor literal:

" Los Ayuntamientos podrán establecer una tasa para la celebración de los matrimonios en forma civil".

Data que entra en vigor: La present Llei entrarà en vigor als tres anys de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat», excepte les disposicions addicionals setena i vuitena i les disposicions finals tercera i sisena, que entraran en vigor l'endemà al de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Publicació oficial: BOE núm. 175 de 22 de juliol de 2011.

Observacions: Es prorroga l'entrada en vigor d'aquesta Llei, excepte les disposicions addicionals setena i vuitena i les disposicions finals tercera i sisena, fins el 30 de juny de 2017, d'acord amb la DF quarta de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de jurisdicció voluntària (BOE núm. 158, de 3 de juliol de 2015).


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

16
dimecres
juny 16, 2021
Esdeveniments d'avui
15-06-21 11:29:00 CEST - 30-06-21 12:29:00 CEST
15-06-21 02:00:00 CEST - 17-07-21 01:59:59 CEST
26-05-21 02:00:00 CEST - 20-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica