Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras

Descripció:

Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.


Objecte:

La regulació i supervisió de l'activitat asseguradora i reasseguradora privada comprenent les condicions d'accés i exercici i el règim de solvència, sanejament i liquidació de les entitats asseguradores i reasseguradores, amb la finalitat principal de protegir els drets dels prenedors, assegurats i beneficiaris, així com de promoure la transparència i el desenvolupament adequat de l'activitat asseguradora.


Data d'entrada en vigor:

Aquesta Llei entra en vigor l'1 de gener del 2016.

No obstant això, la disposició transitòria tretzena i la disposició addicional setzena entraran en vigor l'endemà de la publicació. Les disposicions transitòries quarta i desena entren en vigor l'1 de setembre de 2015. La disposició final novena entrarà en vigor l'1 de juliol del 2016.


Publicació oficial:

BOE núm. 168, de 15 de juliol de 2015.


Observacions:

Resulta d'especial interès

La DF sisena de la present norma afegeix una nova DA 17a al Text refós de la Llei d'hisendes locals, aprovada pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el següent contingut:

Disposición adicional decimoséptima. Obtención de información a efectos de la liquidación y recaudación de las tasas por el mantenimiento del servicio de prevención y extinción de incendios y de las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los servicios de extinción de incendios.

"Las entidades locales recabarán de las entidades aseguradoras la información necesaria para la liquidación y recaudación de las tasas por la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios y de las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los servicios de extinción de incendios, conforme al procedimiento que se establece en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras".


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

02
dimecres
desembre 02, 2020
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica