Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022

Descripció:

Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022.

Com a arxiu adjunt trobareu un resum de la Llei amb els aspectes més rellevants per als ens locals.


Objecte:

- En relació a les despeses de personal

L'any 2022, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 2 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest. Les despeses d'acció social no podran incrementar-se, en termes globals, respecte als de 2021

Taxes de reposició d'efectius:

a) En els sectors prioritaris la taxa serà del 120 per cent i en els altres sectors del 110 per cent, per a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, cossos de Policia Autonòmica i Policies Locals, serà del 125 per cent.

b) Les entitats locals que tinguessin amortitzada el seu deute financer a 31 de desembre de l'exercici anterior tindran un 120 per cent de taxa en tots els sectors.

El que s'estableix  s'entén sense perjudici dels processos d'estabilització derivats del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Com és habitual, la contractació de personal temporal o el nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins es reserva per a casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables.

Respecte de les retribucions del personal al servei del sector públic, així com de les despeses d'acció social i productivitat o retribució variable, es preveuen limitacions per al seu increment global respecte a les de 2021, sense perjudici del seu càlcul individual en termes d'homogeneïtat.

- En relació a les normes relatives al finançament de les entitats locals:


Articulació de la participació de les Entitats Locals en els tributs de l'Estat, tant en la determinació de la seva quantia, com en la manera de fer-la efectiva.
Al 2020 s'ha hagut de procedir a la revisió, de periodicitat quadriennal, de l'àmbit subjectiu d'aplicació dels models de participació en tributs de l'Estat aplicables als municipis. No obstant això, en haver-se aplicat en els lliuraments a compte d'aquell any aquests models als mateixos àmbits subjectius, es manté, excepcionalment, aquest mateix criteri, per la qual cosa aquella revisió tindrà incidència en els anys 2021 a 2023.

Compensació als ajuntaments dels beneficis fiscals concedits a persones físiques o jurídiques en els tributs locals.

Igualment, es regulen les obligacions d'informació a subministrar per les entitats Locals, les normes de gestió pressupostària, l'atorgament de bestretes als ajuntaments per a cobrir els desfasaments que puguin ocasionar-se en la gestió recaptatòria dels tributs locals i l'articulació de procediment per a donar compliment a les  compensacions de deutes ferms contrets amb l'Estat per les Entitats Locals, incloent les que, si escau, s'hagin d'aplicar com a conseqüència d'incompliments reiterats dels terminis de pagament establerts en la normativa de mesures de lluita contra la morositat, en aplicació de l'article 18 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

- Les disposicions addicionals també contenen prescripcions que afecten directament els ens locals:

 • DA 105 S'estableixen els requisits per al càlcul de l'índex d'evolució dels ingressos tributaris de l'Estat en relació amb la participació que hi tenen els ens locals.
 • DA 117. Creació de l'Agència Estatal d'Administració Digital.
 • DA 101. Determinació de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM) per a 2022.
 • DA 96a Subvencions a les EL per serveis de transport col·lectiu urbà interior
 • DA 94. Ampliació dels àmbits objectiu i subjectiu del Fons de Finançament a Entitats Locals per a atendre les obligacions pendents de pagament a proveïdors de determinades Entitats Locals
 • DA 88 Dotació addicional de recursos per a incrementar el finançament a les Entitats Locals, amb motiu dels saldos globals negatius de les liquidacions de la participació en tributs de l'Estat relatives a l'exercici 2020.
 • DA 87 Aplicació de l'article 36 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, a determinats suposats de subministrament d'informació.
 • DA 86. Compensació a les Entitats Locals per l'efecte de la implantació del Subministrament Immediat d'Informació de l'IVA (SII IVA) en la liquidació de la participació en tributs de l'Estat de 2017.
 • DA 83 Criteris per al càlcul de l'índex d'evolució dels ingressos tributaris de l'Estat per a la liquidació de la participació de les entitats locals en tributs de l'Estat de l'any 2020.
 • DA 46 Interès legal dels diners.
 • DA 33 Restabliment de les retribucions minorades en quanties no previstes en les normes bàsiques de l'Estat.
 • DA 32 Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012.
 • DA 26 Règim retributiu dels membres de les Corporacions Locals.
 • DA 25 Mòduls per a la compensació econòmica per l'actuació de Jutges de Pau i Secretaris de Jutjats de pau.

 


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 312, de 29 de desembre de 2021.


Observacions:

En les seves disposicions finals la Llei recull les modificacions realitzades a diverses normes legals, entre d'altres:

 •     Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions;
 •     Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària; del
 •     Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març
 •      Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social;
 •     Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat;
 •     Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència;
 •     Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; del text refós de la Llei General de Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre;
 •     Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014;
 •     Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

21
dissabte
maig 21, 2022
Esdeveniments d'avui
12-05-22 02:00:00 CEST - 11-06-22 01:59:59 CEST
12-05-22 02:00:00 CEST - 11-06-22 01:59:59 CEST
20-04-22 02:00:00 CEST - 22-05-22 01:59:59 CEST
25-02-22 01:00:00 CET - 01-06-22 01:59:59 CEST
25-02-22 01:00:00 CET - 01-07-22 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica