Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia

Descripció:

Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per fer front al COVID19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia.


Objecte:

- Modificació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic:
 
El Preàmbul de la Llei 3/2020 diu que: "Amb la disposició final setena s'introdueix una millora tècnica en la modificació de l'article 159.4, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, aprovada pel Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació." La veritat és que no existeix tal modificació, tret que considerem com a tal canviar "5" per "cinc" i "7" per "set". El que fa la nova Llei 3/2020, és reiterar la modificació de la Llei 9/2017, art.159.4 en les seves apartats d) i f), que havia estat ja introduïda per la disposició final 3 del Reial decret llei 16/2020, de 28 d'abril. Cal recordar que aquest RDL 16/2020 va ser posteriorment convalidat pel Congrés dels Diputats el 13 de maig.
 
- Modificació de la Llei 29/1998 (LJCA):
 
Modificació errònia de la Llei 29/1998 (LJCA) únicament en el que es refereix a contractació pública. Malgrat la modificació de l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, aquest precepte conserva l'anterior redacció, i continua així referint-se a una Llei de contractació ja derogada fa nou anys, en indicar que: "1. Les Sales contencioses administratives dels Tribunals Superiors de Justícia coneixeran en única instància dels recursos que es dedueixin en relació amb: (…) k) Les resolucions dictades per l'òrgan competent per a la resolució de recursos en matèria de contractació previst en l'article 311 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, en relació amb els contractes inclosos en l'àmbit competencial de les Comunitats Autònomes o de les Corporacions locals."

 


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 250, de 19 de setembre de 2020.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

16
diumenge
maig 16, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica