Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

Descripció:

Llei 6/2020, d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança.


Objecte:

L'objecte de la llei és regular determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança, com a complement del Reglament (UE) núm. 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i als serveis de confiança per les transaccions electròniques en el mercat interior i pel que es deroga la Directiva 1999/93/CE. (art. 1).

Aquesta Llei s'aplica "als prestadors públics i privats de serveis electrònics de confiança establerts a Espanya", així com "als prestadors residents o domiciliats en un altre Estat que tinguin un establiment permanent situat a Espanya, sempre que ofereixin serveis no supervisats per l'autoritat competent d'un altre país de la Unió Europea" (article 2).

Els efectes jurídics dels documents públics, administratius i privats, tenen valor i l'eficàcia jurídica que correspongui a la seva respectiva naturalesa, de conformitat amb la legislació que els resulti aplicable. La prova dels documents electrònics privats en els que s'hagués utilitzat un servei de confiança no qualificat es regirà per l'establert a l'art. 326.2 de la Llei 1/2000 LEC, si el servei fos qualificat es regirà per l'art. 326.4 LEC. (art. 3)

Entre altres aspectes, conté diverses disposicions relatives als certificats electrònics. Es regula la vigència, caducitat, revocació i suspensió dels certificats electrònics. Els certificats electrònics s'extingeixen per caducitat a l'expiració del seu període de vigència, o mitjançant revocació pels prestadors de serveis electrònics de confiança. El període  de vigència dels certificats qualificats no serà superior a 5 anys. (art. 4)

Preveu que la identitat del titular en els certificats qualificats es consignarà, "en el supòsit de certificats de signatura electrònica i d'autenticació de lloc web expedits a persones físiques, pel seu nom i cognoms i el seu nombre de Document Nacional d'Identitat, nombre d'identitat d'estranger o número d'identificació fiscal, o a través d'un pseudònim que consti com tal de manera inequívoca"; i "en el supòsit de certificats de segell electrònic i d'autenticació de lloc web expedits a persones jurídiques, per la seva denominació o raó social i el seu número d'identificació fiscal", havent d'indicar-se, en defecte d'aquest, "un altre codi identificatiu que li identifiqui de forma unívoca i permanent en el temps, tal com es reculli en els registres oficials" (article 6).

D'altra banda, si bé la identificació de la persona física que sol·liciti un certificat qualificat exigirà la seva personació davant dels encarregats de verificar-la i s'acreditarà mitjançant el Document Nacional d'Identitat, passaport o altres mitjans admesos en Dret, s'habilita perquè reglamentàriament, mitjançant Ordre de la persona titular del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, es determinin "altres condicions i requisits tècnics de verificació de la identitat a distància i, si procedeix, altres atributs específics de la persona sol·licitadora d'un certificat qualificat, mitjançant altres mètodes d'identificació com a videoconferència o vídeo-identificació que aportin una seguretat equivalent en termes de fiabilitat a la presència física segons la seva avaluació per un organisme d'avaluació de la conformitat" (article 7).

El tractament de dades personals que precisin els prestadors de serveis electrònics de confiança per al desenvolupament de la seva activitat i els òrgans administratius per a l'exercici de les funcions  atribuïdes per aquesta Llei es subjectarà a l'establert a la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal. (art. 8)

El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital,  supervisarà i controlarà el compliment per part dels prestadors de serveis electrònics de cofiança qualificats i no qualificats que ofereixin els seus serveis al públic de les obligacions establertes en el Reglament (UE) 910/2014 i en aquesta llei. (art. 14)

D'acord amb l'establert a la disposició addicional primera l'establert en aquesta Llei no substitueix ni modifica les normes que regulen les funcions que corresponguin als funcionaris que tinguin legalment atribuida la facultat de donar fe en documents en el que es refereix a l'àmbit de les seves competències.

La disposició addicional segona preveu que els sistemes d'identificació, signatura i segell electrònic previstos a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Aministracions Públiques i a la Llei 50/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, tindran plens efectes jurídics.

En relació amb el Document Nacional d'identitat i els seus certificats electrònics, la disposició addicional tercera preveu que es pot acreditar electrònicament la identitat personal el seu titular, en els termes establerts a l'art. 8 de la LO 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana així com la signatura electrònica de documents. Així mateix, totes les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, reconeixeran l'eficàcia del Document Nacional d'Identitat per acreditar la identitat i les demès dades personals del titular, així com la identitat del signant dels documents signats amb certificats electrònics.

Mentre que la disposició transitòria segona estableix que fins que no es desenvolupi reglamentàriament el DNI es manté en vigor el RD 1553/2005, de 23 de desembre, pel que es regula l'expedició del DNI i els seus certificats de signatura electrònica. 

En les disposicions finals de la llei es deroguen i modifiquen preceptes de les següents lleis:

  • Llei 57/2007, de 28 de desembre, de Mesures d'Impuls a la Societat de la Informació.
  • Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic.
  • Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
  • Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil (art. 326 apartats 3 i 4)


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 298, de 12 de novembre de 2020.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

13
dijous
maig 13, 2021
Esdeveniments d'avui
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica