Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

Objecte:

Regular la contractació del sector públic, a fi de garantir que la mateixa s'ajusta als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors; i d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de la despesa, i el principi d'integritat, una eficient utilització dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l'exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa. És igualment objecte d'aquesta Llei la regulació del règim jurídic aplicable als efectes, compliment i extinció dels contractes administratius, en atenció a les finalitats institucionals de caràcter públic que a través dels mateixos es tracten de realitzar.


Data d'entrada en vigor:

Amb caracter general, la Llei entrarà en vigor als 4 mesos de la seva publicació en el BOE.
 
No obstant això,  
 
* La lletra a) de l'apartat 4 de l'article 159 (relatiu al procediment obert simplificat - inscripció Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades) i la lletra d) de l'apartat 2 de l'article 32 (requisits per a la condició de mitjà propi), ho faran als 10 mesos de la citada publicació.  
 
* Els articles 328 a 334 (relatius als òrgans consultius), així com la Disposició final 10ª (relativa a l'IVA), ho faran l'endemà de la referida publicació.  
 
* El tercer paràgraf de l'apartat 1 de l'article 150 (relatiu a les actuacions a realitzar en cas de pràctiques col·lusòries) entrarà en vigor en el moment en què ho faci la disposició reglamentària a la qual es refereix el mateix.


Publicació oficial:

BOE núm. 272, de 9 de novembre de 2017.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

18
dijous
octubre 18, 2018
Esdeveniments d'avui
15-10-18 02:00:00 CEST - 28-10-18 01:59:59 CEST
05-10-18 02:00:00 CEST - 01-11-18 00:59:59 CET
02-10-18 02:00:00 CEST - 01-11-18 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica