Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge

Objecte:

L'objecte d'aquesta llei és regular la contenció i moderació de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge en què concorrin les circumstàncies següents: a) que l'habitatge arrendat sigui destinat a residència permanent de l'arrendatari; i b) que l'habitatge arrendat estigui situat en una àrea que hagi estat declarada àrea amb mercat d'habitatge tens. Resten exclosos de l'aplicació d'aquesta llei els contractes d'arrendament d'habitatge subjectes a règims especials de determinació de la renda, entre ells els que tenen per objecte habitatges subjectes a un règim de protecció oficial.

 

La llei defineix els requisits per a la declaració d'àrees amb mercat d'habitatge tens (municipis o parts de municipi que estan especialment en risc de no disposar de la dotació suficient d'habitatges de lloguer a un preu assequible que permeti d'accedir-hi a tota la població), i preveu la competència de la Generalitat per a efectuar la declaració. No obstant la llei preveu que la iniciativa per a efectuar la declaració d'una àrea amb mercat d'habitatge tens pot partir del municipi o municipis afectats o dels ens locals supramunicipals en què es trobin integrats, per mitjà d'un acord del ple de la corporació corresponent.

La declaració d'un municipi o d'una part de municipi com a àrea amb mercat d'habitatge tens requereix que en tot el territori afectat per la declaració sigui aplicable l'índex de referència de preus de lloguer d'habitatges determinat pel departament competent en matèria d'habitatge.

La Disposició transitòria segona de la Llei declara àrees amb mercat d'habitatge tens els municipis amb índex de referència de preus de lloguer d'habitatges que consten en l'annex de la llei. Aquesta declaració transitòria té una durada d'un any i deixarà de tenir efectes, en cada un dels termes municipals afectats, si els òrgans competents formalitzen una nova declaració d'àrea amb mercat d'habitatget ens relativa a aquell municipi, o si, un cop transcorregut el termini esmentat, no s'ha formulat una nova declaració d'àrea amb mercat d'habitatge tens relativa a aquell municipi. Entre els municipis afectats, hi figuren Calafell, Reus, Salou, Tarragona, Tortosa i el Vendrell.


Data d'entrada en vigor:

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb les excepcions següents:

a) Els preceptes que puguin comportar despeses amb càrrec als pressupostos de la Generalitat produiran efectes en el moment de l'entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent a l'exercici pressupostari immediatament posterior a l'entrada en vigor de la llei present.

b) L'aplicació del règim de contenció de rendes en el cas dels habitatges de nova edificació o dels habitatges resultants d'un procés de gran rehabilitació entrarà en vigor en el termini de tres anys a comptar de l'entrada en vigor de la llei present.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8229, de 21 de setembre de 2020.


Observacions:

BOE núm. 23 de 3 de febrer de 2021: El Ple del Tribunal Constitucional, per provisió de 26 de gener de 2021, ha acordat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat número 6289-2020, contra els articles 2, 3.2, 3.3, 3.4, 6, 7.1, 15.1, 16.2 i 18 i disposicions addicionals primera i quarta de la Llei de Catalunya 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

13
dijous
maig 13, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica