Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes

Objecte:

L'objecte d'aquesta llei és establir i regular els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.

És d'especial rellevància:

- L'article 6, relatiu a les funcions dels ens locals de Catalunya en matèria de polítiques d'igualtat de gènere.

- L'article 10, que estableix que "els poders adjudicadors de Catalunya que als efectes de la legislació de contractes del sector públic tenen la consideració d'Administració pública, per mitjà de llurs òrgans de contractació, han de procurar d'incloure clàusules socials en les bases de la contractació amb la finalitat de promoure la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el mercat laboral". Així, s'assenyala que, d'acord amb la normativa de contractació pública, han d'incorporar la perspectiva de gènere en les ofertes de contractació pública; incloure condicions d'execució dels treballs objecte del contracte, per raó de les quals l'adjudicatari adopti mesures tendents a promoure la igualtat de dones i homes; i indicar en els plecs de clàusules administratives particulars els barems de puntuació addicional per a les empreses que disposin de plans d'igualtat, en el cas que no hi estiguin obligades per llei, i les que disposin del distintiu català d'excel·lència empresarial en matèria d'igualtat -el qual, d'acord amb la pròpia Llei, "pot ser tingut en compte com a criteri d'adjudicació en la contractació del sector públic"- o adoptin mesures destinades a assolir la igualtat d'oportunitats que perdurin en el temps i mantinguin l'efectivitat, segons el que s'estableixi per reglament. A més, preveu l'obligació dels poders adjudicadors d'establir mecanismes d'avaluació i seguiment que assegurin el compliment efectiu de les mesures valorades en l'oferta de contractació.

- I, finalment, la disposició addicional segona, que disposa que en el termini de sis mesos a comptar des de l'entrada en vigor de la Llei, el Govern ha d'elaborar i aprovar, en col·laboració amb l'Institut Català de les Dones, una norma sobre la inclusió de clàusules relacionades amb la igualtat de dones i homes en contractes i subvencions en l'àmbit d'actuació de l'Administració de la Generalitat.


Data d'entrada en vigor:

Aquesta llei entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació en el DOGC.


Publicació oficial:

DOGC núm. 6919, de 23 de juliol de 2015.


Observacions:

Al DOGC núm. 6931, de 10 d'agost de 2015 s'ha publicat una correcció d'errades d'aquesta Llei.

Al DOGC núm. 7052, de 4 de febrer de 2016 s'ha publicat una correcció d'errades  d'aquesta Llei.

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

01
diumenge
agost 01, 2021
Esdeveniments d'avui
26-07-21 02:00:00 CEST - 15-09-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica