Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: LLEI 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació

Objecte:

L'objecte d'aquesta Llei és garantir el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació i erradicar qualsevol  actuació o comportament que puguin atemptar contra la dignitat de les persones i contra el lliure desenvolupament i la lliure expressió, sense cap mena de discriminació, de la pròpia personalitat i de les capacitats personals.

La Llei regula els drets i les obligacions de les persones físiques i de les persones jurídiques, tant públiques com privades en relació a l'objecte de la llei i estableix els principis d'actuació que han de regir les mesures dels poders públics destinades a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació, directa o indirecta, tant en el sector públic com en l'àmbit privat.

Aquesta Llei s'aplica a totes les persones físiques i jurídiques, tant del sector públic com de l'àmbit privat, situades o que actuïn en el territori de Catalunya, en tots els àmbits d'actuació i amb independència que operin de manera personal, presencial i directa, en l'entorn de les xarxes socials o per mitjans telemàtics amb origen o destí a l'àmbit territorial de Catalunya.

El títol I, de disposicions generals, inclou l'objecte, l'àmbit d'aplicació subjectiu, objectiu i territorial, els principis generals d'actuació de l'Administració i la definició de termes fonamentals per a entendre l'abast del dret de totes les persones a la igualtat de tracte i a la no-discriminació i a viure amb dignitat. L'article 3 inclou l'obligació dels professionals de les Administracions Públiques que tinguin coneixement d'una situació de risc o una sospita fonamentada de discriminació o violència, de comunicar-ho als cossos i forces de seguretat i a l'òrgan competent.

El títol II presenta els setze àmbits d'aplicació material de la Llei, des de l'ocupació i la funció pública fins als cossos i forces de seguretat, passant per l'educació, l'habitatge, l'Administració de justícia o els mitjans de comunicació i les xarxes socials, entre d'altres.

El títol III, sobre la defensa i la promoció del dret a la igualtat de tracte i a la no- discriminació, estructurat en dos capítols, estableix les mesures i les disposicions de garantia i els mitjans d'anàlisi i foment d'aquest dret i fa un mandat exprés a totes les administracions publiques a adoptar mesures preventives, protegir les víctimes de discriminació i aplicar les mesures adequades per al cessament d'aquestes situacions.

L'article 26 habilita les entitats locals a personar-se en els procediments penals per fets delictius motivats per odi o discriminació en la forma i les condicions establertes per la legislació processal i amb el consentiment de la víctima.

L'article 28 regula el Pla per a la igualtat de tracte i la no-discriminació com un document de planificació estratègica i l'article 29 estableix l'obligació de cooperació entre l'Administració de la Generalitat i les entitats locals per a integrar la igualtat de tracte i la no-discriminació en l'exercici de les competències respectives i, en especial, en els instruments de planificació. L'article 32 estableix el deure de les administracions públiques d'impulsar la formació obligatòria del personal.

La Disposició Addicional sisena estableix l'aplicació del règim sancionador als ens locals.

Aquesta Llei segons la seva DF 1a té caràcter supletori respecte de la legislació sectorial específica.


Data d'entrada en vigor:

Aquesta llei entra en vigor en el termini d'un mes a comptar de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8307, de 31 de desembre de 2020.


Observacions:

Com a document adjunt trobareu un resum de la Llei amb els aspectes més significatius.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

16
diumenge
maig 16, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica