Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

[Actualitzat] Legislació: Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic

Descripció:

Com a arxiu adjunt trobareu un resum de la Llei amb els aspectes més rellevants per als ens locals.


Objecte:

Aquesta llei té per objecte establir les mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic necessàries per completar el règim jurídic dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici del 2022.

De les mesures incloses en la Llei, cal destacar les següents i que són d'especial rellevància pels ens locals:

  • Mesures relatives al Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC): L'article 97 de la Llei 2/2021, de 29 de desembre, modifica el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
  • Mesures en matèria de funció pública: L'art. 47 conté una modificació de la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovada pel Decret legislatiu 1/1997
  • Mesures en matèria d'urbanisme:  L'article 83 estableix nombroses modificacions en el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya (TRLUC).
  • Mesures en l'àmbit de les energies renovables: L'art. 79 modifica el recentment aprovat Decret llei 24/2021, del  26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades
  • Mesures administratives en matèria de turisme: L'article 87  modifica en diversos aspectes la Llei 13/2002, de Turisme de Catalunya
  • Mesures de facilitació de l'activitat econòmica:  L'article 92 modifica alguns articles de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica
  • Mesures relatives a les Policies Locals: L'article 52  modifica l'apartat 2 de l'article 26 de la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals
  • Mesures relatives al cànon de l'aigua i l'ordenació d'aigües (Decret Legislatiu 3/2003): L'article 1  afegeix una a disposició transitòria, la dotzena quater, al text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya (Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre)
  • Mesures relatives al finançament de les escoles bressol i llars d'infants municipals: La D.A. 17ª estableix que el finançament a càrrec del departament competent en matèria d'educació de la part del cost del servei d'escolarització que satisfan les famílies per plaça escolar corresponent al tercer curs del primer cicle d'educació infantil, I2 (abans P2), en les escoles bressol i llars d'infants municipals s'estableix en un mòdul fix de 1.600 euros per plaça i any i per als cursos escolars 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 i 2025-2026 i estableix un calendari de finançament per curs escolar

 

 


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la publicació al DOGC,  sens perjudici de les dates específiques d'entrada en vigor que fixen determinats preceptes de l'articulat amb relació a algunes modificacions legislatives que conté..


Publicació oficial:

DOGC núm. 8575, de 31 de desembre de 2021.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

17
dilluns
gener 17, 2022
Esdeveniments d'avui
13-01-22 01:00:00 CET - 01-02-22 00:59:59 CET
11-01-22 01:00:00 CET - 01-02-22 00:59:59 CET
11-01-22 01:00:00 CET - 01-02-22 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica