Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges

Objecte: El Síndic de Greuges és la institució de la Generalitat que té la funció de vetllar per la protecció i la defensa dels drets i les llibertats reconeguts per la Constitució, per l'Estatut i per les normes de desenvolupament corresponents, i la protecció i defensa dels drets dels infants i adolescents reconeguts per la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l'infant i per la legislació sobre la infància i l'adolescència, i, en compliment d'aquestes funcions, exerceix les competències següents:

  • Investigar i resoldre les queixes que se li presentin i les actuacions que tramiti d'ofici.

  • Sol·licitar als òrgans de les administracions, si escau, en el marc d'una investigació la realització d'auditories o d'inspeccions internes.

  • Vetllar perquè les administracions garanteixin el dret a una bona administració i el dret a accedir en condicions d'igualtat als serveis públics i als serveis econòmics d'interès general.

  •   Dur a terme estudis de caràcter general sobre el funcionament de les administracions, els organismes i les empreses que són objecte de la seva supervisió, i col·laborar-hi amb vista a la millora dels criteris d'actuació i a la fixació d'estàndards de qualitat dels serveis que presten.
  •  Elaborar informes en relació amb matèries de la seva competència.

  • Sol·licitar dictamen al Consell de Garanties Estatutàries en els upòsits que determinen l'Estatut i la Llei del Consell de Garanties Estatutàries.Suggerir o recomanar, com a resultat d'un procediment d'investigació, l'aprovació d'una disposició normativa o la modificació d'aquelles normes vigents l'aplicació de les quals consideri que pot conduir a un resultat injust o a un perjudici innecessari. 
  • Promoure la conciliació i portar a terme, si escau, dins el seu àmbit d'actuació, funcions de mediació o de composició de controvèrsies.
  • Atendre les consultes que li siguin formulades, dins el seu àmbit, d'actuació, per les persones, les entitats o les institucions legitimades.

 

El Síndic de Greuges supervisa, en exercici de les seves competències, l'activitat, d'entre altres, de:  l'Administració de la Generalitat, l'Administració local, els organismespúblics o privats inculats amb l'Administració de la Generalitat o amb l'Administració local o que en depenen, inclosos els organismes autònoms, les empreses públiques, les agències, les corporacions, les societats civils, les societats mercantils, elsconsorcis, les fundacions públiques i les fundacions privades i  les empreses privades que gestionin serveis públics per mitjà de concert o de concessió.

 

La Llei reconeix el paper dels defensors locals de la ciutadania, i estableix la necessitat de col·laboració mútua entre els defensors locals i el Síndic, que ha d'afavorir també relacions de col·laboració amb altres institucions anàlogues, tant d'àmbit públic com privat, i amb les autoritats d'àmbit autonòmic, estatal o supraestatal que vetllen per garantir el lliure exercici dels drets i les llibertats, sense oblidar les entitats i les associacions privades que treballen en aquests àmbits.

 

Aquesta Llei deroga la Llei 14/1984, del 20 de març, del Síndic de Greuges, modificada per la Llei 12/1989, del 14 de desembre, salvant el que estableix la disposició transitòria primera de la llei present.

Data d'entrada en vigor:  l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

 Publicació: DOGC núm. 5536, de 30 de desembre de 2009.

 (Podeu trobar la norma a la zona d'informació annexa. Norma inclosa a la reunió comarcal d'actualització jurídica de juny 2010)

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

24
dissabte
octubre 24, 2020
Esdeveniments d'avui
15-10-20 02:00:00 CEST - 31-10-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
22-09-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica