Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

 

 

Objecte: L'objecte d'aquesta llei és l'ordenació i la regulació generals de les actuacions públiques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infrastructures i edificis. Aquestes actuacions constitueixen el sistema de prevenció i seguretat en matèria d'incendis a Catalunya. Resten sotmesos a aquesta llei els establiments, les activitats, les infrastructures i els edificis situats en el territori de Catalunya que puguin generar una situació de risc per a les persones, els béns o el medi ambient en cas d'incendi.

Aquesta Llei disposa que la competència municipal en matèria de prevenció d'incendis inclou les funcions necessàries per a garantir la seguretat en cas d'incendi dins el municipi i en especial li correspon les funcions normatives, de control, d'inspecció, d'informe i sancionadores, sens perjudici de la supervisió i el control superiors reservats a l'Administració de la Generalitat. En relació a la competència municipal de verificació de les condicions de seguretat s'estableix que correspon als ajuntaments: 

  • Verificar el compliment de les condicions de seguretat en cas d'incendi en la concessió de la llicència d'obres o d'activitats.

  • Per a l'atorgament de la llicència d'obres, el control preventiu per a determinar que l'establiment o l'edifici compleix les condicions de seguretat en cas d'incendi.Aquesta verificació la pot efectua directament l'Administració municipal, o bé per mitjà de les entitats col·laboradores de l'Administració prèviament autoritzades.

Les administracions municipals abans de atorga la corresponent llicència d'obres o d'activitats han de verificar que els projectes tècnics presentat estan signat per un tècnic o tècnica corresponent i que s'ajusti a la normativa vigent de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

En els cas en què la normativa tècnica corresponent o la normativa municipal estableixin la necessitat que abans de l'inici d'una activitat, d'un establiment o una infrastructura o de l'ocupació d'un edifici s'haig d'efectuar un acte de comprovació per a verificar que compleixen totes les prescripcions tècniques i legals establertes en matèria de prevenció i seguretat en matèria d'incendis  l'acte de comprovació l'ha de sol·licitar el titular de l'activitat o edifici i serà 'Administració municipal  o a una entitat col·laboradora l'encarregada d'efectuar-lo.

En supòsit que l'acte de comprovació efectuï una entitat col·laboradora, aquesta haurà de presentar a l'Administració municipal d'un certificat on consti que l'acte de comprovació és favorable, essent un requisit indispensable per l'inici de l'activitat, la posada en funcionament de l'establiment o la infrastructura o l'ocupació de l'edifici de disposar d'aquest certificat. L'entitat col·laboradora disposa del termini d'un mes per expedir el certificat de l'acta de comprovació des de la seva sol·licitud i trametre'l  i d'un termini de quinze dies per a trametre'l a l'Administració municipal corresponent.

Els procediments en tramitació de nous establiments, activitats, infraestructures i edificis que s'hagin iniciat abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei se sotmeten a la normativa que sigui aplicable en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Aquesta Llei modfica la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental i en aquest sentit s'estableix que la intervenció administrativa en prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis resta fora dels procedimentsd'autorització, llicència, comunicació, control, inspecció i sanció establerts per la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, i se subjecta a la regulació establerta per la present llei. Resten expressament suprimides les referències a la prevenció d'incendis fetes per la Llei 3/1998, als articles 12.c, 14.1.c, 15.3, 17.1, 18.2, 20, 22.2, 25.a, 25.b, 27.1.b, 29.1, 29.2, 33, 37.1 i 37.2.f.

Aquesta Llei deroga el Decret 241/1994, del 26 de juliol, sobre condicionaments urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBECPI/91.

Data d'entrada en vigor: Aquesta llei entra en vigor al cap de dos mesos d'haver estat publicada en el DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 5584, de 10 de març de 2010.

(Podeu trobar el document íntegre a l'arxiu adjunt que apareix a la zona d'informació annexa.)

 

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

07
divendres
maig 07, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica