Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Orden EHA/614/2009, de 3 de marzo, por la que se regula el contenido del informe al que hace mención el artículo 129.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria

Objecte: Aquesta Ordre té per objecte regular el contingut de l'informe al que fa referència l'article 129.3 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

Contingut de l'informe que s'ha de presentar juntament amb els comptes anuals.

L'informe que les entitats incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta norma presentaran juntament amb els seus comptes anuals, d'acord amb el previst en l'article 129.3 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, haurà de contenir la següent informació, que es desenvolupa en els articles següents:

a) Informació de caràcter pressupostari.

b) Informació relativa a l'execució dels contractes-programa prevists en l'article 68 de la Llei General Pressupostària i el seu grau de compliment.

c) Informació relativa al compliment de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic i altra normativa en matèria de procediments de contractació.

d) Informació relativa al compliment dels principis que en matèria de personal i disposició de fons han de complir les entitats del sector públic fundacional.

e) Informació sobre garanties rebudes o concedides a altres entitats del sector públic estatal.

f) Informació sobre personal.

g) Informació sobre la Comissió d'Auditoria i Control.

h) Altra informació.

Data en què entra en vigor: L'endemà de la publicació al BOE, i serà d'aplicació a l'informe que s'acompanyi als comptes anuals corresponents a l'exercici 2008 i següents.

Publicació oficial: BOE núm. 63, de 14 de març de 2009.

 

 (Podeu trobar l'enllaç a l'Ordre a la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

02
dimecres
desembre 02, 2020
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica