Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la prórroga de las autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en España, en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Descripció:

Ordre SND/421/2020, de 18 de maig, per la qual s'adopten mesures relatives a la pròrroga de les autoritzacions d'estada i residència i/o treball i a altres situacions dels estrangers a Espanya, en aplicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


Objecte:

Davant l'impacte de l'estat d'alarma sobre les situacions dels estrangers, el Ministeri de Sanitat ha emès l'Ordre SND/421/2020, de 18 de maig, per la qual s'adopten mesures relatives a la pròrroga automàtica de les autoritzacions i deures dels estrangers per a evitar perjudicis del COVID19 de la qual destaquen:

- RENOVACIONS D'AUTORITZACIONS DE RESIDÈNCIA I/O TREBALL TEMPORALS

La normativa d'estrangeria imposa a l'estranger el deure de renovar la seva autorització de residència i/o treball quan aquesta és temporal. D'igual forma, exigeix sol·licitar la pròrroga de l'autorització d'estada per estudis, intercanvi d'alumnes, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat, que ha de sol·licitar-se durant els seixanta dies naturals previs a la data d'expiració de la vigència d'aquesta, així com dins dels noranta dies naturals posteriors a la data en què hagués finalitzat la vigència de l'anterior autorització.

Per evitar que els estrangers es puguin trobar en una situació d'irregularitat sobrevinguda un cop s'aixequi l'estat d'alarma el Govern ha prorrogat de manera automàtica totes aquelles autoritzacions que expirin durant la vigència de l'estat d'alarma, així com d'aquelles que van expirar en els tres mesos previs a la seva declaració.

Aquesta pròrroga automàtica amb efectes des de l'endemà al de la caducitat de l'autorització, s'estendrà durant els sis mesos següents a la finalització de l'estat d'alarma.

- TARGETES DE FAMILIAR DE CIUTADÀ DE LA UNIÓ I TARGETES D'IDENTITAT D'ESTRANGER CONCEDIDES SOBRE LA BASE D'UNA RESIDÈNCIA DE LLARGA DURADA

Es prorroga, per idèntic període, la validesa de les targetesde familiar de ciutadà de la Unió i les targetes d'identitat d'estranger concedides sobre la base d'una residència de llarga durada.

- SITUACIONS D'ESTADA I VISATS DE LLARGA DURADA

Es prorroguen automàticament, en aquests casos, per un període de tres mesos després de la finalització de l'estat d'alarma.

En relació amb els visats de llarga durada, la pròrroga es preveu per als expedits en virtut d'un acord de mobilitat de joves que, amb caràcter general, no es poden prorrogar perquè existeix un deure de tornar al país d'origen transcorregut l'any de vigència d'aquest. La durada de la pròrroga automàtica s'estendrà durant els tres mesos següents a la finalització de l'estat d'alarma perquè, una vegada s'aixequin els tancaments de fronteres adoptats pel COVID-19, puguin tornar als seus països i no es trobin, mentrestant,en una situació d'irregularitat al país.

- ESTRANGERS RESIDENTS A ESPANYA QUE NO ES TROBIN EN TERRITORI NACIONAL, LES AUTORITZACIONS DE RESIDÈNCIA DELS QUALS O VISATS DE LLARGA DURADA CADUQUIN DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA

Podran entrar a Espanya amb el seu document de viatge vàlid a tals tals efectes i la Targeta d'Identitat d'Estranger o visat caducat.

- SOBRE LES ABSÈNCIES DEL TERRITORI ESPAÑOL OCASIONADES PEL COVID-19

Les absències del territori espanyol ocasionades per la situació del COVID-19 no seran tingudes en compte a l'efecte de computar la continuïtat de la residència, amb la finalitat d'evitar que la impossibilitat de tornar a Espanya pel tancament de fronteres terrestres i aèries perjudiqui de manera negativa el seu estatus regular al país.


Data d'entrada en vigor:

La present ordre tindrà efectes des del dia de la seva publicació en el BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 142, de 20 de maig de 2020.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

23
divendres
octubre 23, 2020
Esdeveniments d'avui
15-10-20 02:00:00 CEST - 31-10-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
22-09-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica