Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional

Descripció:

Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.


Objecte:

Aquest reial decret té per objecte el desenvolupament del règim jurídic de l'escala de funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, de conformitat amb el previst en l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i en el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i en particular:

a) La delimitació de les funcions reservades a la mateixa.

b)L'estructura i accés a l'escala de funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

c)La creació, classificació i supressió de llocs reservats a funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, així com les especialitats de les seves situacions administratives i règim disciplinari.

d)La forma de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, mitjançant concurs o el sistema excepcional de lliure designació, així com la normativa conforme a la qual s'efectuaran els nomenaments provisionals, les comissions de serveis, les acumulacions, els nomenaments de personal interí i els de caràcter accidental.

i)El Registre Integrat de funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 67, de 17 de març de 2018.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

26
dilluns
octubre 26, 2020
Esdeveniments d'avui
15-10-20 02:00:00 CEST - 31-10-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
22-09-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica