Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa

Descripció:

Reial decret 286/2017, de 24 de març, pel qual es regulen el Pla Anual Normatiu i l'Informe Anual d'Avaluació Normativa de l'Administració General de l'Estat i es crea la Junta de Planificació i Avaluació Normativa.


Objecte:

El present Reial decret té per objecte la regulació del Pla Anual Normatiu i de l'Informe Anual d'Avaluació Normativa de l'Administració General de l'Estat, així com la creació de la Junta de Planificació i Avaluació Normativa.


Data d'entrada en vigor:

El present reial decret entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el BOE.

 


Publicació oficial:

BOE núm. 76, de 30 de març de 2017.


Observacions:

L'article 25 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, en la redacció donada per la disposició final tercera de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, contempla l'aprovació pel Govern d'un pla normatiu de caràcter anual, que recollirà les iniciatives reglamentàries o legislatives que hauran de ser elevades cada any al Consell de Ministres per a la seva aprovació.
El citat precepte encomana la coordinació del Pla al Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials, a fi d'assegurar la congruència de totes les iniciatives que es tramitin i d'evitar successives modificacions del règim legal aplicable a un determinat sector o àrea d'activitat en un curt espai de temps. El Pla ha de ser aprovat pel Consell de Ministres abans del 30 d'abril de l'any anterior a la seva vigència, a proposta de la persona titular del Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials i publicat al Portal de la Transparència, d'acord amb l'article 132 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
El Pla Anual Normatiu ha d'identificar, conformement als criteris que s'estableixin reglamentàriament, les normes que hauran de sotmetre's a una anàlisi sobre els resultats de la seva aplicació, atenent fonamentalment al cost que suposen per a l'Administració o els destinataris i a les càrregues administratives imposades a aquests últims.
D'altra banda, l'article 28 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, encomana al Consell de Ministres l'aprovació, abans del 30 d'abril de cada any, d'un informe anual, en el qual s'analitzarà l'activitat normativa de l'Administració General de l'Estat en relació amb les previsions del Pla Anual, i es reflectiran els resultats de l'aplicació de les normes aprovades en anys precedents.
El present Reial decret desenvolupa aquestes previsions legals, regulant el procés d'elaboració del Pla Anual Normatiu i de l'Informe Anual d'Avaluació Normativa, i establint els criteris per determinar les normes que han de ser objecte d'avaluació, una vegada aprovades.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

23
dimecres
juny 23, 2021
Esdeveniments d'avui
18-06-21 02:00:00 CEST - 02-07-21 01:59:59 CEST
18-06-21 02:00:00 CEST - 02-07-21 01:59:59 CEST
15-06-21 11:29:00 CEST - 30-06-21 12:29:00 CEST
15-06-21 02:00:00 CEST - 17-07-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica