Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local

Descripció:

Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.


Objecte:

Aquest Reial decret té per objecte desenvolupament reglamentari previst en l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

La nova regulació s'aplicarà a les Entitats Locals, organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats mercantils dependents de l'Entitat Local, fundacions del sector públic dependents de l'Entitat Local, fons freturosos de personalitat jurídica la dotació de la qual s'efectuï majoritàriament des dels pressupostos generals de l'Entitat Local i Consorcis adscrits a l'Entitat Local.

El Reial decret estableix uns estàndards mínims que ha de complir el règim de control de les Entitats Locals, a les quals es dota d'una estructura de comuna de control intern que permeti aplicar de manera homogènia els tres àmbits del mateix: la funció interventora, el control financer i l'auditoria pública.


Data d'entrada en vigor:

Aquest reglament entrarà en vigor l'1 de juliol de 2018.


Publicació oficial:

BOE núm. 113, de 12 de maig de 2017.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

02
dimecres
desembre 02, 2020
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica