Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres

Descripció:

Reial decret 902/2020,  de 13 d'octubre,  d'igualtat retributiva entre dones i homes.


Objecte:

Establir mesures específiques per fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació entre dones i homes en matèria retributiva, desenvolupant els mecanismes per identificar i corregir la discriminació en aquest àmbit i lluitar contra la mateixa, promovent les condicions necessàries i removent els obstacles existents.

Àmbit d'aplicació

A l'àmbit de les relacions laborals regulades en el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel RDLeg 2/2015, de 23 d'octubre.
També resulta d'aplicació al personal laboral al servei de les administracions públiques d'acord amb les peculiaritats establertes a la seva legislació específica (DA 4a RD 902/2020).


Aspectes a destacar

-    Garantir el principi de transparència retributiva i aplicar-ho, al menys, a través dels registres retributius, l'auditoria retributiva, els sistemes de valoració de llocs de treball de la classificació professional establerta a l'empresa i en el conveni col·lectiu aplicable i el dret d'informació de les persones treballadores.

-    Obligació d'igual retribució per treball d'igual valor.

-    Obligació que totes les empreses disposin d'un registre retributiu de tota la seva plantilla, incloent el personal directiu i els alts càrrecs. Aquest té per objectiu garantir la transparència en la configuració de les percepcions i un adequat accés a la informació retributiva de les empreses, al marge de la seva mida. A l'art. 5.2 d'aquest RD s'inclou els paràmetres d'aquest registre.

-    Inclusió d'auditories retributives per aquelles empreses que elaborin un pla d'igualtat. Aquesta té per finalitat obtenir la informació necessària per comprovar si el sistema retributiu de l'empresa, de manera transversal i completa, compleix amb l'aplicació efectiva del principi d'igualtat entre dones i homes en matèria de retribució. A l'art. 8 d'aquest RD s'especifica el contingut d'aquesta auditoria retributiva.  

-    Procediment per valorar llocs de treball. A través d'una ordre dictada a proposta conjunta de les persones titulars dels Ministeris de Treball i Economia Social i del Ministeri d'Igualtat, s'aprovarà un procediment de valoració de llocs de treball (Art. 9 i DF 1a d'aquest RD). Aquesta preveurà l'aplicació del principi d'igualtat de retribució per treballs d'igual valor.

-    Las informació retributiva o la seva absència podrà servir per dur a terme accions administratives i judicials, individuals o col·lectives oportunes, d'acord amb el RDLeg 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'infraccions i sancions de l'ordre social, inclosa, en el seu cas, l'aplicació de sancions que poguessin correspondre per la concurrència de discriminació.

 


Data d'entrada en vigor:

Als 6 mesos de la seva publicació en el BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 272, de 14 d'octubre de 2020.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

14
divendres
maig 14, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica