Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

[Actualitzat] Legislació: Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19

Descripció:

Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel que es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliena que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de lluita contra el COVID-19.


Objecte:

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, va adoptar tot un seguit de mesures en relació amb la limitació de la mobilitat de les persones i de les activitats socials i econòmiques que han contribuït a contenir l'avanç del COVID-19. 

Aquest Reial decret-llei 10/2020 considera que tant el teletreball, les mesures de flexibilitat empresarial i la resta de mesures econòmiques i socials adoptades en les darreres setmanes, estan contribuint a aquesta finalitat, però que no són suficients atès el nombre de persones contagiades i de víctimes del COVID-19, per la qual cosa cal adoptar NOVES mesures que profunditzin en el control de la propagació del virus i que bàsicament consisteixen en reduir al mínim l'activitat laboral que suposi mobilitat, llevat d'aquells sectors considerats essencials i que es delimiten a l'annex - sens perjudici que puguin ser modificats /especificats pel Ministre de Sanitat -. 

Permís retribuït recuperable i obligatori: El Reial decret-llei regula un permís retribuït recuperable i obligatori per a tot el personal que treballi per compte aliena, en empreses o entitats del sector públic o privat, l'activitat dels quals no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma. El permís és limitat en el temps, entre els dies 30 de març i 9 d'abril de 2020, ambdós inclosos. Això suposa que les persones amb aquest permís tenen dret a la retribució que els hagués pertocat d'estar prestant serveis de forma ordinària, incloent salari base i complements salarials. 

Empleats públics: La disposició addicional primera regula que els òrgans competents de les entitats locals resten habilitats per a dictar les instruccions i resolucions necessàries per regular la prestació de serveis dels empleats públics inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, amb l'objecte de mantenir el funcionament dels serveis públics que es considerin essencials.

A més, la disposició addicional segona regula que pel personal inclòs en l'art. 4 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, es dictaran instruccions amb els corresponents especificitats.

La forma i l'abast de com s'aplica aquest permís als empleats públics és una de les qüestions més controvertides que planteja el Reial decret-llei, més adreçat en el seu redactat a l'àmbit de l'empresa privada. En aquest sentit ja hi ha hagut algun comentari doctrinal que s'han pronunciat al respecte, com ara ANEXPAL, Associació Nacional de Responsables, Expertes i Experts en gestió de persones en l'Administració local, que tot i mostrar certes reticències inicials, acaba admetent l'aplicació a tot el personal empleat públic d'aquest Reial decret-llei, assenyalant la conveniència de regular la situació de forma específica en cada Administració local. 

Excepcions al permís: Resten excepcionats de l'àmbit d'aplicació les persones treballadores que:

-  Prestin serveis en els sectors qualificats com a essencials en l'annex del Reial decret-llei.

- Prestin serveis en les divisions o en les línies de producció l'activitat dels quals es correspongui amb els sectors qualificats com a essencials en l'annex del Reial decret-llei.

- Contractades per empreses que: (1) hagin demanat; (2) estiguin aplicant; (3) els sigui autoritzat durant la vigència del permís que regula aquest Reial decret-llei un ERTE (expedient de regulació temporal d'ocupació que no són d'aplicació a les Administracions Públiques per mandat de la DA 17ª en relació amb l'art. 47 de l'Estatut dels treballadors). 

- Es trobin de baixa per incapacitat temporal o amb el contracte suspès per altres causes legalment previstes.

Puguin seguir desenvolupant la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis. 

- Altrament, les empreses que sí hagin d'aplicar el permís retribuït recuperable del Reial decret-llei 10/2020 podran, en cas de ser necessari, establir el número mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindible per a mantenir l'activat indispensable, prenent de referència la d'un cap de setmana ordinari/ festius. 

Recuperació de les hores del permís: 

- Es podrà fer efectiva des l'endemà de la finalització de l'estat d'alarma fins el 31 de desembre de 2020.

- La forma en com es recuperarà està subjecta a negociació col·lectiva de durada màxima set dies. 

- Es preveuen fórmules alternatives en cas de manca de representació de les persones treballadores, com ara que la representació sigui realitzada pels sindicats més representatius, o bé, per tres persones treballadores segons l'art. 41.4 de l'Estatut dels treballadors (comissió en cas de modificacions substancials). La comissió s'ha de constituir en el termini màxim de 5 dies. Res s'indica en relació amb com es porta a terme aquesta negociació en l'àmbit de les Administracions públiques, si bé caldrà estar en aquest sentit al regulat en el Reial decret-legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, art. 31 i següents. 

- No és necessari arribar a un acord, si bé cal negociar de bona fe.

- Es preveuen fórmules alternatives al període de consultes com la mediació o l'arbitratge amb una remissió a l'Estatut dels treballadors i sense fer esment a cap especificitat per a les Administracions Públiques. 

- L'acord podrà regular: 

  • La recuperació de totes o de part de les hores 
  • El preavís mínim amb el que la persona treballadora ha de conèixer el dia i l'hora de prestació del treball
  • El període de referència per a la recuperació del temps de treball.

- Si no s'arriba a un acord durant les consultes, l'empresa (l'Ajuntament) notificarà a les persones treballadores i a la comissió en el termini de set dies des la finalització del període de consultes la decisió sobre com es recuperen les hores de treball no prestades. 

- La recuperació de les hores no pot suposar:

  • Incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal establerts a la llei i en el conveni col·lectiu (pel personal laboral aquesta qüestió es troba regulada a la llei, i la referència l'hem d'entendre feta a l'art. 34 de l'Estatut dels treballadors).
  • L'establiment d'un termini de preavís inferior a l'establert a l'art. 34.2 de l'Estatut dels treballadors (cinc dies).
  • La superació de la jornada màxima anual prevista en el Conveni col·lectiu d'aplicació. 
  • Caldrà respectar els drets de conciliació de la vida personal, laboral i familiar. 

A les disposicions transitòries es regulen excepcions puntuals i limitades en cas que:

- Sigui impossible interrompre l'activitat de forma immediata, es podrà prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 per tal de portar a terme les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada reprendre de l'activitat empresarial. 

- El personal d'activitats de transport que es trobi realitzant un servei no inclòs a les excepcions del Reial decret-llei 10/2020 a la data d'entrada en vigor, iniciaran el permís un cop finalitzat el servei en curs. 

Finalment, també es regulen a les disposicions addicionals altres particularitats:

- Continuació d'aquelles activitats que hagin estat objecte de contractació mitjançant la tramitació d'emergència (art. 120 Llei 9/2017, de 8 de novembre) i que no estiguin incloses en l'annex. (DA 4ª)

- El permís regulat en aquest Reial decret-llei 10/2020 no és d'aplicació a les persones treballadores de les empreses adjudicatàries de contractes d'obres, serveis i subministraments del sector públic que siguin indispensables per al manteniment i seguretat dels edificis i l'adequada prestació dels mateixos, inclosa la prestació de forma no presencial, sens perjudici de l'establert en l'art. 34 del Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març (mesures en matèria de contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19). 


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació en el BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 87, de 29 de març de 2020.


Observacions:

El BOE ha publicat la Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19 (BOE de 13 de abril de 2021). Aquesta Llei manté la mateixa redacció del Reial decret llei 10/2020, que després de la seva convalidació pel Congrés dels Diputats ha estat tramitat com a Llei.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

14
divendres
maig 14, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica