Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 2019 de las comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales, en situación de prórroga presupuestaria, y se establecen determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, correspondiente al año 2017

Descripció:

Reial decret  llei  13/2019,  d'11 d'octubre,    pel  qual    es  regula  l'actualització extraordinària dels lliuraments a compte per a l'any 2019 de les comunitats  autònomes  de  règim  comú  i  de les  entitats  locals,  en  situació  de  pròrroga  pressupostària,  i  s'estableixen    determinades  regles  relatives a la liquidació definitiva de la participació de les entitats locals en els tributs de l'Estat, corresponent a l'any 2017.


Objecte:

Aquest reial decret llei regula l'actualització extraordinària dels lliuraments a compte per a l'any 2019 de les comunitats  autònomes de règim comú i de les entitats locals,  en  situació de  pròrroga  pressupostària, i al mateix temps, s'estableixen determinades regles  relatives a la liquidació definitiva de la participació de les entitats locals en els tributs de l'Estat, corresponent a l'any 2017.

Aquest reial decret llei consta de nou articles, distribuïts en tres títols, una disposició addicional única i una disposiciófinal única.

Concretament:

Títol I: Actualització extraordinària de lliuraments a compte dels recursos del sistema de finançament autonòmic per a 2019 en situació de pròrroga pressupostària. El primer títol, amb 4 articles, es refereix a l'actualització dels lliuraments a compte dels recursos del Sistema de Finançament Autonòmic (SFA) per a l'any 2019.

A l'article 1, s'estableix el règim general d'aplicació dels lliuraments a compte del SFA en situació de pròrroga pressupostària amb referència a les regles establertes en el propi reial decret llei que precisen els termes d'aplicació de la pròpia Llei 22/2009, de 18 de desembre, per a aquesta situació de pròrroga.

A l'article 2 s'estableixen les regles de determinació de la previsió d'ingressos tributaris previs a la cessió a les administracions territorials.

A l'article 3 es concreten així mateix quines són les referències temporals que han de ser tingudes en compte per a la consideració de la situació de publicació, disponibilitat o període de liquidació que correspongui en relació amb els restants paràmetres, variables o dades de referència necessaris per a l'aplicació del que es preveu en els articles 12 a 20 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre. En aquest sentit, es pren com a data de referència l'1 de gener de 2019, preservant així la neutralitat de l'actualització respecte del moment concret d'aprovació de la proposta de reial decret llei o de la seva directa aplicació posterior.

A l'article 4 es determina el calendari de lliurament i aplicació del que es disposa en la proposta del reial decret llei.

Títol II: Participació de les entitats locals en els tributs de l'Estat. Així, recull els preceptes que afecten la participació de les entitats locals en els tributs de l'Estat

Els dos primers (articles 5 i 6) es refereixen a la liquidació definitiva d'aquella participació corresponent a l'any 2017.

L'article 7 recull les regles d'actualització dels lliuraments a compte de la participació de les entitats locals en tributs de l'Estat corresponent a l'any 2019, establint el seu règim jurídic, els criteris de determinació de l'índex provisional d'evolució dels ingressos tributaris de l'Estat i els valors de referència per al càlcul dels lliuraments a compte de la cessió d'impostos estatals i de la participació corresponent a les variables població, esforç fiscal i invers de la capacitat tributària aplicable als municipis no inclosos en el model de cessió d'impostos estatals.
En l'àmbit financer, s'estableix la forma de determinació dels deslliuraments de fons a favor de les entitats locals, una vegada entri en vigor la present norma. I, finalment, es fixa la data límit per al subministrament per les entitats locals de les certificacions de l'esforç fiscal de l'any 2017, que es tindran en compte per al càlcul de la liquidació definitiva d'aquella participació corresponent a l'any 2019.

Títol III: Suplements de crèdits. El Títol III recull els preceptes relatius a la instrumentació dels suplements de crèdit necessaris, i que abans s'han esmentat, identificant els imports necessaris per a atendre les actualitzacions dels lliuraments a compte del sistema de finançament de les comunitats autònomes i de la participació de les entitats locals en tributs de l'Estat corresponent a l'any 2019, així com la modalitat de finançament d'aquelles modificacions pressupostàries.

La disposició addicional única estableix la pròrroga per a l'any 2019 del que es disposa en l'apartat sis de l'article 129 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018, referit als Fons de Compensació Interterritorial, per a la seva aplicació durant l'exercici 2019.


Data d'entrada en vigor:

El present reial decret llei entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado».


Publicació oficial:

BOE núm. 246, de 12 d'octubre de 2019.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

12
diumenge
juliol 12, 2020
Esdeveniments d'avui
10-07-20 02:00:00 CEST - 15-09-20 01:59:59 CEST
03-07-20 02:00:00 CEST - 01-08-20 01:59:59 CEST
03-07-20 02:00:00 CEST - 01-08-20 01:59:59 CEST
11-06-20 02:00:00 CEST - 19-07-20 01:59:59 CEST
29-05-20 02:00:00 CEST - 24-07-20 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica